Ehdollista lainaa kansainvälistymiseen


Ehdollinen laina

Nopef myöntää korotonta ehdollista lainaa, jolla voi kattaa enintään 40 % kansainvälistymishankkeen hyväksytyistä esitutkimuskustannuksista. Myönnetty laina voi olla enintään EUR 50 000.

Nostettu laina muutetaan yleensä tueksi kun loppuraportti on hyväksytty. Jos hanke toteutuu, koko myönnetty lainasumma muuttuu tueksi. Jos hanke ei toteudu, 50 % myönnetystä lainasummasta muuttuu tueksi.

Mitkä yritykset voivat hakea tukea?

Alla on esitetty kriteerit, jotka hakijayrityksen on täytettävä, jotta sille voidaan myöntää ehdollista lainaa.

Yrityskohtaiset kriteerit:

 • Yritykset, joilla on alle 500 työntekijää, joiden liikevaihto on alle 100 MEUR ja jotka eivät ole osa konsernia, joka ylittää nämä rajat.
 • Yritys on rekisteröity ja toimii Pohjoismaissa.
 • Yrityksen toiminta perustuu tuotteisiin tai palveluihin, joiden kaupallinen toteuttamiskelpoisuus on testattu.
 • Hankkeeseen liittyy hakijayrityksen oma hankemaahan kohdistuvan investoinnin riski.
 • Yrityksen talous on vakaa, sillä on kokemusta alalta ja riittävät resurssit yritystoiminnan aloittamiseen hankemaassa.

Hankekohtaiset kriteerit:

 • Hanke suuntautuu tiettyyn maahan EU- tai EFTA-alueen ulkopuolella.
 • Hankkeen tarkoituksena on arvioida pitkän tähtäimen investointia ja yritystoiminnan aloittamista hankemaassa.
 • Hankkeella on selvästi määritelty tavoite ja hyvät mahdollisuudet kaupalliseen toteutukseen.
 • Hankkeen toteutumisella on myönteisiä ympäristövaikutuksia.
 • Hankkeella on edullisia pohjoismaisia vaikutuksia esim. parantuneen kilpailukyvyn, työllistymisen, taloudellisen kasvun, osaamisen ja teknologioiden siirron myötä tai siten, että hankkeeseen osallistuu hankkeita useista Pohjoismaista.

Raportointivelvollisuus

Tuen lainaehtojen mukaisesti yrityksen on:

• Raportoitava hankkeen tilasta vähintään joka kuudes kuukausi lähettämällä raportti osoitteeseen info@nopef.com

• Ulosmaksupynnön yhteydessä lähetettävä täytetty, allekirjoitettu ja yrityksen kirjanpitäjän tarkastama kustannuserittely postitse.

• Lähetettävä loppuraportti sekä dokumentaatio hankkeen toteutumisesta, jotta jäljellä oleva 50 % myönnetystä ehdollisesta lainasta voidaan maksaa.

Kustannukset, joita voi rahoittaa ehdollisella lainalla

 • Oman henkilökunnan palkkakulut (päivärahat mukaan luettuna)
 • Matkat, majoitukset, kuljetukset kohdemaassa
 • Lainopilliset ja taloudelliset neuvonantajat
 • Ulkopuoliset konsultit
 • Riski- ja kannattavuustutkimukset
 • Käännös- ja tulkkauspalvelut
 • Liiketoimintasuunnitelman laatiminen
 • Yhteistyökumppanien arviointi

Nopefin ympäristöfokus

Nopef suosii hankkeita ja investointeja jotka tähtäävät tehokkaampaan energiankäyttön, resurssien käytön vähentämiseen, kestävän energian kehittämiseen sekä ympäristö- ja ilmastoinnovaatioihin. Etusijalla ovat hankkeet, joilla on suoria ympäristövaikutuksia investointien kautta, kuten tuotteiden valmistuksen tehostaminen, nykyaikaiset teollisuusprosessit, ympäristö- ja jäteteknologia sekä kestävät asumis-, infrastuktuuri- ja kuljetusratkaisut.

Nopef rahoittaa myös kansainvälistymishankkeita, joilla ei ole suoria ympäristövaikutuksia, kuten teknologioiden toimittaminen ja kehittäminen, automaatio- ja prosessilaitteistot, IT-ratkaisut, ylläpito ja palvelut sekä osaamisen siirto, joiden myönteiset ympäristövaikutukset liittyvät toiminnan tehostamiseen, resurssien säästön ja lisääntyneeseen ympäristötietoisuuteen kohdemaassa.

Kysymyksiä ja vastauksia ehdollisesta lainasta

Mihin maihin tukea voidaan hakea?
Nopefin ehdollista lainaa voidaan hakea hankkeeseen EU- tai EFTA-alueen ulkopuolisissa maissa. Hakemuksen tulee kohdistua hankemaassa toteutettavaan hankkeeseen.

Voimmeko hakea tukea jos meillä on jo liiketoimintaa hankemaassa?
Nopef rahoittaa esitutkimuksia maissa, joissa yrityksellä ei vielä ole pitkän tähtäimen liiketoimintaa. Tästä säännöstä voidaan tehdä poikkeus, jos hankkeeseen liittyy huomattavia investointeja tai jos toiminta ei liity olemassa olevaan liiketoimintaan.

Onko tukea hakevan yrityksen koolla alaraja?
Yrityksen koolla ei ole alarajaa, mutta yrityksen on ollut oltava toiminnassa vähintään yhden vuoden ajan ja sillä on oltava omaa henkilökuntaa sekä kaupallistettuja tuotteita tai palveluita. Lisäksi edellytyksenä on, että yrityksen talous on vakaalla pohjalla ja että sillä on omia resursseja investointeihin hankemaassa.

Kuinka pitkä/kattava hakemuksen on oltava?
Hamuksen kaikki kohdat on oltava täytettyinä ja hakumuskaavakkeessa esitettyihin kysymyksiin on vastattava kattavasti. Nyrkkisääntönä on, että yksityiskohtaisen yrityskuvauksen tulee olla vähintään yhden sivun ja hankekuvauksen vähintään kahden sivun pituinen.

Mitä liitteitä hakemukseen tulee liittää?
Viimeisin tarkastettu tilinpäätös ja rekisteröintitodistus. Mukaan tulee liittää myös hankkeeseen liittyvät sopimukset sekä aiesopimus tai rahoituspäätös.

Kuinka paljon tukea voidaan myöntää?
Nopef voi myöntää esitutkimukseen tukea korkeintaan EUR 50 000, kuitenkin korkeintaan 40 % esitutkimuksen hyväksytystä budjetista. Keskimäärin Nopef myöntää EUR 31 000 hanketta kohden.

Voivatko useammat yritykset hakea tukea yhdessä?
Vain yksi yritys voi olla päähakijana, mutta useammat yritykset voivat osallistua hankkeeseen muina kuin päähakijoina. Lainasopimus tehdään ainoastaan päähakijan kanssa, jolle mahdollisesti myönnettävä laina myös maksetaan.

Mitä tietoja hankkeen tilasta kertovassa raportissa tulee olla?
Hankkeen tilasta kerotavassa raportissa on kuvattava hankkeen kehitys kyseisenä ajanjaksona sekä hankkeeseen liittyvät toiminnot seuraavan puolen vuoden aikana. Hankkeen tilasta kertovaan raporttiin ei tarvitse liittää kustannusraporttia ellei maksamista toivota.

Koska hanke katsotaan toteutuneeksi?
Hanke katsotaan toteutuneeksi kun hakijayritys on aloittanut hankemaassa operatiivisen toiminnan tytäryhtiön, yhteisyrityksen tai vastaavan muodossa. Liiketoiminnan aloittaminen on dokumentoitava esittämällä kopio rekisteröintitodistuksesta, maksetusta osakepääomasta, osakkuussopimuksesta, vuokrasopimuksesta, suoritetuista investoinneista tai tavarantoimituksista, kirjanpitäjän todistus tai vastaava dokumentaatio. Nopefin luottokomitea päättää vastaanotetun dokumentaation perusteella, voidaanko hanke katsoa toteutuneeksi.

Voidaanko esitutkimuksen suunnitelmaa muuttaa hankkeen aikana?
Nopef hyväksyy esitutkimuksen suunnitelman säätämisen hankkeen aikana. Suurille muutoksille, jotka vaikuttavat huomattavasti hankkeen tavoitteisiin, on haettava erikseen Nopefin hyväksyntä.

Mitä tarkoitetaan ympäristötavoitteilla?
Kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee vähentää ympäristön kohdistuvia paineita. Yleisesti ottaen Nopef tukee hankkeita jotka tähtäävät tehokkaampaan energiankäyttön, resurssien käytön vähentämiseen, puhtaampiin ja turvallisempiin tuotantoprosesseihin, ympäristöystävällisiin tuotteisiin, jätteiden käsittelyyn tai kierrätykseen, uusiutuvaan energiaan tai muihin ympäristö- ja ilmastoinnovaatioihin Hankkeen ympäristötavoitteet on kuvattava hakemuksessa selkeästi esimerkiksi viittaamalla aiempiin referenssihankkeisiin ja/tai konkreettisella arviolla hankkeen avulla saavutettavista ympäristöhyödyistä.

Mitä tarkoittaa kiinnostavuus Pohjoismaiden kannalta?
Kaikkien Nopefin rahoittamien hankkeiden tulee hyödyttää Pohjoismaita. Hanke voi esimerkiksi parantaa pohjoismaista osaamista ja kilpailukykyä sekä luoda taloudellista kasvua työpaikkojen, liikevaihdon, viennin ja investointien muodossa. Lisäarvoa tuo myös se, jos hanke edesauttaa pohjoismaista yhteenkuuluvuutta tai jos siihen osallistuu toimijoita kahdesta tai useammasta Pohjoismaasta, tai jos se edesauttaa tasa-arvoisuutta Pohjoismaissa ja hankemaassa.

Voimmeko hakea muuta tukea?
NEFCO tarjoaa myös lainarahoitusta, ostajaluottorahoitusta ja pääomarahoitusta. Yhteistyökumppaneiltamme saa tietoa kansallisista tuista.

Voimmeko hakea jatkorahoitusta investointeihin?
Nopef myöntää tukea ainoastaan kansainvälistymiseen tähtääviin esitutkimuksiin. NEFCO voi sen sijaan myöntää lainarahoitusta pohjoismaisille PK- sekä MidCap-yritysten hankkeisiin ympäri maailmaa.

NEFCO rahoittaa myös pieniä ja keskisuuria hankkeita Armeniassa, Georgiassa, Latviassa, Liettuassa, Moldovassa, Puolassa, Ukrainassa, Valko-Venäjällä, Venäjällä ja Virosssa.