Miljötjänst för beräkning av kolspår lanserad i Thailand

Hotell i ThailandEcompter Oy från Finland etablerar verksamhet i Thailand för att erbjuda miljötjänster till hotell- och kongressektorn i landet. Företagets tjänster möjliggör en effektiv beräkning och övervakning av kolspåret i en produkt, aktivitet eller tjänst, vilket indikerar hur mycket växthusgaser verksamheten ger upphov till. Ecompter inledde sin verksamhet 2008 och lanserade sin tjänst på den finska marknaden ett år senare.

Beslutet att etablera egen verksamhet i Huahin i Thailand togs av företaget på basis av en förstudie som delfinansierats av Nopef. Ecompter såg Thailand som en intressant etableringsort med stor marknadspotential då hotell och turismsektorn står för en betydande del av landets bruttonationalprodukt. Däremot har Thailands fokus på miljö och marknadsföring av hållbarhet tillsvidare varit rätt låg, globalt sett. Ecompter ser därmed en stor potential på den thailändska marknaden och goda möjligheter att främja lokala aktörers konkurrenskraft och kunnande inom miljöområdet.

I samband med etableringen i Thailand har Ecompter utvecklat ett arbetsredskap, CO2 Reduction Initiative, där företagets kunder kan samla och dela med sig goda exempel på hur man minskar förbrukningen och kolspåret i verksamheten På så sätt fungerar deltagarna som kollektiva konsulter där nätverkets medlemmar hjälper varandra, uppger Ville Valorinta, verkställande direktör och grundare av Ecompter.

Metoden för Ecompters kolspårsberäkningar baserar sig på GHG-protokollet (greenhouse gas protocol), ett redovisningssystem för att mäta utsläpp av växthusgaser. Kolspårsräknaren ger ett CO2 ekvivalent nyckeltal som beräknas utgående från de tre gaserna: koldioxid, metan och dikväveoxid. Både direkta och indirekta utsläpp tas med i beräkningarna: egen energiproduktion, användningen av egna fordon och maskiner, uppvärmning, nedkylning, elektricitet, avfall och vatten.

Ecompters beräkningar kan integreras i hotellens reservationssystem, vilket gör det möjligt att jämföra hotell sinsemellan och på så sätt medför ett genuint mervärde för hotellgästerna.Huahin är i dag Thailands viktigaste tillväxtområde för ekoturism med ca 500 hotell i regionen. Områdets konsumenter har en stark köpkraft, är välinformerade och beaktar argument för hållbar utveckling då de fattar beslut om köp av tjänster, uppger Ecompter.

Bild: Jen Hunter

Läs mer

Mot grön tillväxt, innovation, hälsa och välfärd

Efter att Nopef 2011 införde sina tre nya satsningsområden, kan vi redan konstatera att företagen visat ett stort intresse.

Brasilien

Processfilter expanderar i Brasilien

Det svenska miljöteknikföretaget Processfilter AB har startat försäljning av industriella filteranläggningar till industriföretag i Brasilien.

Kina

Etablering i Kina gav snabbt positiv tillväxt

För Næsby Maskinfabrik A/S (NMF) från Odense i Danmark var en etablering i Kina ett måste.