Pohjoismaiset PK-yritykset nopeuttavat maailmalla siirtymistä ympäristöä säästävään tekniikkaan

Yli 70 pohjoismaista pientä ja keskisuurta yritystä sai rahoitusta Pohjoismaiden projektivientirahastosta (Nopef) vuonna 2018. Nopef tukee pohjoismaisten ratkaisujen ja innovaatioiden kansainvälistymistä parantamalla niiden mahdollisuuksia maailmanmarkkinoilla.

Vuonna 2018 Nopef myönsi 2,3 miljoonan euron edestä rahoitusta yhteensä 71 esitutkimukseen, jotka ovat koskeneet yhteensä 198 miljoonan euron pohjoismaisia investointeja. Rahoitusta saaneet yritykset toimivat ympäristöinnovaatioiden, ilmastoratkaisujen sekä energia- ja raaka-ainetehokkuuden aloilla.

Hyväksytyt hankkeet toteutetaan yli 30 maassa kaikilla mantereilla. Suurin osa hankkeista tapahtuu Pohjoismaiden tärkeimmillä vientimarkkinoilla Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Intiassa. Hyväksyttyjen joukossa oli useita Etelä-Aasiassa toteutettavia hankkeita, mukaan lukien energiaan liittyviä hankkeita Vietnamissa, Indonesiassa ja Filippiineillä. Lisäksi pohjoismaiset yritykset tutkivat liiketoimintamahdollisuuksia Afrikassa ja Etelä-Amerikassa pohjoismaisen ympäristöteknologian suuren kysynnän tukemina.

Vuosittainen asiakaskysely osoittaa, että Nopefin tukemat toiminnan laajentamiset ulkomaille ovat tuoneet hanketta kohti keskimäärin 12 uutta työpaikkaa, joista 2 Pohjoismaihin. Nykyisellä hankevolyymillä Nopefin toimintojen arvioidaan tuottavan vuosittain noin 400 uutta työpaikkaa, joista 60:n arvioidaan syntyvän Pohjoismaihin.

Kaikkiaan vuonna 2018 toteutui 37 toiminnan laajentamista ulkomaille. Nämä hankkeet jakautuivat kaikkiaan 22 maahan. Pohjoismaiset yritykset laajensivat hankkivat jalansijan Yhdysvalloista, Kiinasta, Venäjältä ja Etelä-koreasta sekä useista Afrikan ja Etelä-Amerikan maista.

”On nähtävissä, että Nopefin tuella on ollut suuri vaikutus monen pohjoismaisen PK-yrityksen kansainvälisessä laajentumisessa. Arviomme mukaan Nopef on ollut osallisena yli kymmenesosassa pohjoismaisten yritysten laajentumisista Euroopan talousalueen ulkopuolelle”, sanoo NEFCOn Nopefista vastaava johtaja Mikael Reims.

Hyväksytyistä hankkeista suurin osa, 61 prosenttia, liittyy ilmastoon ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Mukana on yrityksiä, jotka toimivat energiatehokkuuden (23 hyväksyttyä ja 9 valmista hanketta), uusiutuvan energian (19 hyväksyttyä ja 6 valmista hanketta) ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen alalla (1 hyväksytty ja 1 valmis hanke). Muita ympäristönsuojelun osa-alueita ovat luonnonvarojen tehokas käyttö (8 hyväksyttyä ja 9 valmista hanketta), saastumisen estäminen (6 hyväksyttyä 2 valmista hanketta), johon kuuluu sekä teollisuuden saastepäästöjen vähentämistä, vedenpuhdistusta, öljyvahinkojen torjuntaa että sisäilman puhtautta koskevia hankkeita, jätehuolto (3 hyväksyttyä ja 2 valmista hanketta), esimerkiksi jätteen käsittely, kierrätys sekä raaka-aineiden, lannoitteiden ja eläinten ruoan tuottaminen jätteistä, ja maa- ja metsätalous ja kalastus (11 hyväksyttyä ja 8 valmista hanketta).

Nopefin rahoittamat hankkeet edesauttavat kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, erityisesti tavoitteen 7 Edullinen ja puhdas energia, tavoitteen 9 Teollisuus, innovaatio ja infrastruktuuri, tavoitteen 11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt sekä tavoitteen 12 Vastuullinen kulutus ja tuotanto.

Nopef rahoittaa pohjoismaisten pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymiseen tähtääviä esitutkimuksia painopisteenään vihreä kasvu ja pohjoismaiset ympäristöratkaisutNopef tukee näiden yritysten kilpailukykyä tukemalla niiden esitutkimuksia Pohjoismaiden Euroopan talousalueen ulkopuolella. Pohjoismaat perustivat Nopefin vuonna 1982, ja nykyään sitä sen toimintaa hallinnoi Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO. Nopefin toimintaa rahoitetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston varoin. Tähän päivään mennessä Nopef on jakanut yli 104 miljoonan euron edestä rahoitusta yli 3 000 hankkeelle.

Asiakastapauksia

Norjalainen Kube Energy AS tarjoaa sähköverkosta erillisiä aurinkoenergiaratkaisuja, jotka on tarkoitettu kriisialueille ja syrjäisille seuduille, joissa ei ole infrastruktuuria ja joissa sähkön saanti on hankalaa. Sen hanke oli yksi tänä vuonna valmistuneista uusiutuvan energian hankkeista. Yritys on laajentanut toimintaansa Afrikkaan eteläisen Sudanin alueelle ja tarjoaa ratkaisujaan YK:lle ja muille alueella toimiville järjestöille.

Tanskalainen Cold A/S kehittää ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumista varten. Se on kehittänyt uudelleen käytettäviä tulvavalleja, jotka ovat halvempia ja helppokäyttöisempiä kuin perinteiset ratkaisut, sillä ne ovat helpompia purkaa ja käyttää uudelleen. Nopefin rahoittaman esitutkimuksen ansiosta yritys on voinut perustaa myynti- ja huoltotoimipisteen tulvista usein kärsivään Vietnamiin.

Suomalainen Sofi Filtration Oy on kehittänyt tekniikan teollisuuden jätevesien suodattamiseen. Ratkaisun ansiosta vettä voi käyttää uudelleen, mikä vähentää puhtaan veden tarvetta ja jäteveden määrää. Yritys on perustanut tytäryhtiön Yhdysvaltoihin ja investoinut esittelytiloihin.

Thor Ice Chilling Solutions ehf. on islantilainen yritys, jonka tuottamat elintarvikkeiden käsittelylinjastojen jäähdytysratkaisut säästävät energiaa ja pidentävät tuotteiden myyntiaikoja. Yrityksen jääsohjon ruiskuttamiseen perustuva menetelmä säästää jopa 50 prosenttia energiaa perinteisiin jäähdytysmenetelmiin verrattuna, ja siinä käytetään perinteisten freonipohjaisten ratkaisujen sijaan ammoniakkia. Yritys on perustanut Venäjälle tytäryhtiön hoitamaan myyntiä ja huoltoa.

Ruotsalainen Logiwaste AB on kehittänyt automatisoidun jätteen ja likapyykin keräysratkaisun. Yritys on perustanut Kiinaan Beijingiin jätteiden keräämiseen asuinalueilta, kaupunkien keskustoista ja liikekiinteistöistä keskittyvän tytäryhtiön. Pilottihanke lajitteluasemineen on otettu käyttöön vuoden 2018 aikana.

Lataa Nopefin vuosiraportti 2018 (ruotsiksi)

Hae rahoitusta esitutkimukseen