Nopef – Pohjoismaiden projektivientirahasto


Nopef edistää pohjoismaisten ympäristöratkaisujen kansainvälistämistä

Pohjoismaiden projektivientirahasto Nopefin tarkoitus on edistää ympäristön ja ilmaston kuormitusta vähentävien ratkaisujen laajentamista maailmanmarkkinoille. Pohjoismaiset pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) sekä markkina-arvoltaan keskisuuret yritykset voivat anoa rahoitusta EU/EFTA-maiden ulkopuolelle suuntautuviin kansainvälistymishankkeisiinsa.

Nopef myöntää rahoitusta esitutkimusten ja muiden valmistelevien liiketoimien kustannuksiin. Tuettavilla hankkeilla on oltava suoria tai epäsuoria myönteisiä ympäristö- tai ilmastovaikutuksia, ja niiden on oltava Pohjoismaiden kannalta kiinnostavia esimerkiksi luomalla työpaikkoja, vientimahdollisuuksia tai teknologian siirtoa tai edistämällä pohjoismaisia arvoja.

Pohjoismaat perustivat Nopefin vuonna 1982 tavoitteenaan parantaa pohjoismaisten yritysten kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla. Nopef saa varat toimintaansa Pohjoismaiden ministerineuvoston myöntämän vuosibudjetin kautta, ja rahastoa hallinnoi Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö Nefco. Lisäksi Nopef toimii yhteistyössä kansallisten, kansainvälisten ja muiden pohjoismaisten organisaatioiden kanssa muodostaakseen synergiaetuja eri vaiheessa tarvittavaa rahoitusta etsiviä yrityksiä varten.

Tähän mennessä yli 3 200 hanketta on saanut tukea yhteensä yli 113 miljoonan arvosta, ja tuloksena on ollut yli 1 150 uutta yritystä Pohjoismaiden ulkopuolella. Katso vuosittaiset tilastotiedot. 

Työpaikkojen luominen ja viennin edistäminen

Pohjoismaisten pk-yritysten kansainvälistymispyrkimykset luovat työpaikkoja sekä Pohjoismaissa että hankkeiden kohdemaissa. Nopefilta rahoitusta saaneille pohjoismaisille yrityksille tehtyjen kyselyjen perusteella tiedämme, että rahoituksella on ollut huomattava vaikutus kilpailukyvyn parantumiseen, myönteiseen taloudelliseen tulokseen ja työllisyyden kohentumiseen.

Nopef tukee vuosittain 60–70 pohjoismaista pk-yritystä ja auttaa niitä kehittämään kansainvälisiä liiketoiminta- ja investointimahdollisuuksiaan. Rahoitettujen hankkeiden perusteella Nopefin toiminnan arvioidaan fuosittain vaikuttavan yli 30 pohjoismaisen yrityksen perustamiseen kansainvälisille markkinoille, noin 400 uuden työpaikan syntymiseen ja noin 30 miljoonan euron ympäristöinvestointeihin.

Pohjoismaiden ministerineuvosto

Pohjoismaiden ministerineuvosto rahoittaa Nopefin toimintaa vuosibudjetin kautta. Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Pohjoismaiden neuvosto ovat Pohjoismaiden – Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin, Färsaarten, Grönlannin ja Ahvenanmaan – pääasiallisia virallisia yhteistyöfoorumeita. Pohjoismainen yhteistyö on yksi maailman laajamittaisimmista alueellisen yhteistyön muodoista. Sillä on vankka poliittinen, taloudellinen ja kulttuurinen perusta. Pohjoismaisen yhteistyön tavoitteena on turvata pohjoismaiset ja alueelliset edut ja periaatteet kansainvälisessä yhteisössä. Yhteiset pohjoismaiset arvot auttavat alueen valtioita lujittamaan asemaansa maailman innovatiivisimpien ja kilpailukykyisimpien valtioiden joukossa.

Lisätietoja osoitteessa www.norden.org.

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö Nefco

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö Nefco on Suomen, Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Islannin vuonna 1990 perustama kansainvälinen rahoituslaitos, jonka tavoitteena on luoda myönteisiä ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Nefcon tehtävä on kiihdyttää vihreää siirtymää rahoittamalla kansainvälistymisen alkuvaiheessa olevia pohjoismaisia ympäristöratkaisuja ja tekniikoita, joilla on potentiaalia laajentua maailmanmarkkinoille.

Nopef-rahoituksella Nefco tukee pohjoismaisten pk-yritysten kansainvälistymisen alkuvaiheita, ja myöhemmässä vaiheessa Nefco voi edistää niiden laajentumista maailmanmarkkinoilla tarjoamalla muuta rahoitusta täydentävää laina- ja pääomarahoitusta kriittisissä kasvuvaiheissa.

Lisätietoja Nefcosta ja muista kansainvälistymisen rahoitusmahdollisuuksista: www.nefco.int.

Yhteistyökumppanimme