Rahoitus


Rahoitusta kansainvälistymiseen

Nopef tarjoaa pohjoismaisille yrityksille rahoitusta EU/Efta-alueen ulkopuolisiin maihin tehtävien kansainvälisten investointien arvioimiseen ja valmistelemiseen. Lisäksi Nopef tukee hankkeita, joiden tavoitteena ovat ympäristöä säästäviä tekniikoita ja ratkaisuja koskevat kaupallisen mittakaavan demonstraatio- ja pilottihankkeet.

Myönnettävä rahoitus voi kattaa enintään 40 prosenttia kansainvälistymiseen liittyvien esitutkimusten kustannuksista enintään 50 000 euroon asti. Rahoitus myönnetään korottomana ehdollisena lainana, joka muunnetaan tueksi hankkeen valmistuttua. Nopefin tarjoama rahoitus on EU-säädösten mukaista de minimis ‑tukea.

Jos hanke johtaa yritystoiminnan aloittamiseen tai vastaavaan investointiin ulkomailla, Nopefin koko rahoitus muutetaan tueksi. Jos hanke ei johda yritystoimintaan ulkomailla, 50 prosenttia Nopefin rahoituksesta muutetaan tueksi.

Lisätietoja hanketyypeistä, joita Nopef voi rahoittaa.

Tukea kansainvälisille markkinoille tähtäävien demonstraatio- ja pilottihankkeiden esitutkimuksille

Nopef tarjoaa rahoitusta, jonka avulla pohjoismaiset yritykset voivat suunnitella, kehittää ja toteuttaa innovatiivisia ympäristö- ja ilmastoratkaisuja koskevia kaupallisia malli- ja pilottihankkeita kansainvälisillä markkinoilla EU- ja Efta-maiden ulkopuolella. Hyväksyttävän hankkeen on käsiteltävä teknologiaa. tuotetta, palvelua tai liiketoimintamallia, jolla on kohdemaassa demonstraatioarvoa ja skaalautumispotentiaalia mutta joka on jo osoittanut kaupallisen elinkelpoisuutensa Pohjoismaissa tai muissa maissa. Lisäksi hankkeella on oltava määriteltynä paikallinen yhteistyökumppani ja/tai asiakas.

Kelpaavia hankkeita ovat esimerkiksi energiatehokkuutta, cleantechiä, infrastruktuuria, teollisuutta, jäteveden puhdistusta, jätehuoltoa ja uusiutuvaa energiaa koskevat ratkaisut. Nopefin avustusta saa käyttää vain esitutkimuksiin, projektien suunnitteluun ja kehittämiseen sekä muihin valmisteleviin toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on lopullinen päätös demonstraatio- tai pilottihankkeen mahdollisesta toteuttamisesta . Tukea ei saa käyttää suoriin investointeihin laitteistoihin, tuotteisiin, raaka-aineisiin, varastotäydennyksiin, laitoksiin tai käyttökustannuksiin.

Kuka voi hakea?

Hakijayritysten ja hankkeiden on täytettävä seuraavat vaatimukset saadakseen rahoitusta:

Vaatimukset hakijayrityksille

 • työntekijöitä alle 500 ja liikevaihtoa alle 100 miljoonaa euroa, myös konsernitasolla
 • rekisteröity jossakin Pohjoismaassa ja toiminut vähintään yhden vuoden ajan
 • vakiintunut yritys, jolla on kaupallisesti toteuttamiskelpoisia tuotteita tai palveluita (myyntituloja)
 • tarvittava alakohtainen kokemus sekä riittävä rahoitus ja muut resurssit kansainvälistymishankkeen toteuttamiseen

Vaatimukset Nopefin rahoittamille hankkeille

 • suuntautuu kansainvälisen liiketoiminnan aloittamiseen tai investointiin tai kaupallisen mittakaavan malli- tai pilottihankkeen toteuttamiseen
 • hankkeen kohdemaa on EU- ja EFTA-alueen ulkopuolella
 • selkeästi määritellyt kaupalliset tavoitteet
 • todennettavissa olevat myönteiset ympäristö- ja ilmastovaikutukset (lisätietoja jäljempänä)
 • on pohjoismaiden kannalta kiinnostava Pohjoismaita esim. kilpailukyvyn parantumisen, työpaikkojen syntymisen, talouskasvun tai osaamisen ja teknologian siirron muodossa tai mukana on pohjoismaisia yhteistyökumppaneita.

Kaupallisten demonstraatio- ja pilottihankkeiden esitutkimuksia koskevat lisäkriteerit

 • Ratkaisulla on oltava demonstraatioarvoa kohdemaassa, mutta sen on täytynyt osoittaa kaupallinen elinkelpoisuutensa muilla markkinoilla.
 • Pilotti- ja/tai demonstraatiohankkeella on oltava paikallinen yhteistyökumppani tai asiakas.

Ympäristövaikutusten kriteerit

Nopefin tavoitteena on tukea pohjoismaisten ympäristöratkaisujen ja ‑tekniikoiden toteuttamista kansainvälisillä markkinoilla.

Tukea voidaan myöntää kansainvälistymishankkeisiin, joilla toteutuessaan on myönteisiä ympäristö- tai ilmastovaikutuksia mm. seuraavilla osa-alueilla:

 • teollisuuden ja kotitalouksien energiatehokkuuden parantaminen
 • luonnonvarojen ja raaka-aineiden tehokkaampi käyttö
 • entistä parempien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen kestävään kulutukseen
 • uusiutuvat energiaratkaisut, tekniikat tai komponentit
 • ympäristöä säästävä asuminen, kuljetus ja infrastruktuuri
 • jäte-, kierrätys ja kiertotalousratkaisut
 • ympäristökonsultointi, ympäristön seuranta ja ympäristöriskien vähentäminen
 • ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja ilmastovaikutusten lieventäminen

Tuettavat hankkeet voivat koskea myynnin, tuotannon, kokoonpanon, tuotekehityksen, huollon ja kunnossapidon tai muuta vihreää teknologiaa ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja sisältävän kansainvälisen toiminnan aloittamista.

Lisäksi tukea tarjotaan esitutkimuksille, joiden tavoitteena on ympäristöä säästäviä innovaatioita sekä ympäristön- ja ilmastonsuojelullisia ratkaisuja koskevien kaupallisen mittakaavan malli- tai pilottihankkeiden rahoittaminen ja toteuttaminen.

hankkeen ympäristövaikutukset voivat olla suoria, kuten tuotteiden valmistuksen tehostamista, nykyaikaisia teollisuusprosesseja, ympäristö- ja jäteteknologiaa sekä ympäristöä säästäviä asumis-, infrastuktuuri- ja kuljetusratkaisuja.

Monissa tapauksissa ympäristövaikutus on kuitenkin epäsuora, jolloin puhtaan tekniikan sekä ympäristöä säästävien tekniikoiden ja ratkaisujen, automaation ja prosessilaitteistojen, ICT-ratkaisujen ja digitalisaation sekä ylläpito- ja huoltopalveluiden myynnin kautta syntyy myönteisiä ympäristövaikutuksia, kuten energiatehokkuuden parantumista, luonnonvarojen säästöä ja ympäristötietoisuuden kohentumista käyttäjäketjussa.

Toiminnan asianmukaisuutta koskeva taustaselvitys

Yksi osa integriteettiriskien tunnistamista ja torjuntaa on perusteellisen toiminnan asianmukaisuutta koskevan taustaselvityksen (Integrity Due Diligence, IDD) suorittaminen nykyisille ja potentiaalisille vastapuolille keräämällä ja arvioimalla näitä osapuolia koskevia tietoja sekä selvittämällä niihin liittyviä riskejä.

Noudatamme asianmukaisia asiakkaan tuntemisvelvollisuuteen liittyviä sääntöjä ja periaatteita ja edellytämme kaikkien nykyisten ja potentiaalisten vastapuolten toimivan yhteistyössä kanssamme näissä prosessissa. Nefcon IDD-prosessin pääperiaatteet on määritelty toiminnan asianmukaisuutta koskevan taustaselvityksen käytännöissämme (Policy on Integrity Due Diligence).

Nopef-rahoituksen kattamat kustannukset

Nopef voi korvata enintään 40 prosentin osuuden seuraavista hanketta koskevista kustannuksista, jotka voidaan sisällyttää Nopefin hakemuslomakkeen esitutkimusbudjettiin:

 • hankkeeseen liittyvät oman henkilöstön palkat (mukaan lukien sosiaalikulut ja päivärahat)
 • matkat ja majoitus hankkeen kohdemaahan/kohdemaasta ja kohdemaan sisäiset matkat
 • lainopillinen ja taloudellinen neuvonta
 • ulkoiset konsultit
 • riski- ja kannattavuusanalyysit
 • käännös- ja tulkkauspalvelut
 • markkina-analyysit ja niiden varmistaminen
 • liiketoimintasuunnitelman laatiminen
 • demonstraatio- ja pilottihankkeiden suunnittelutoimenpiteet
 • paikallisten yhteistyökumppanien ja sijoittajien selvittäminen ja arvioiminen