Rahoitus


Rahoitusta kansainvälistymiseen

Nopef tarjoaa pohjoismaisille yrityksille rahoitusta EU/EFTA-alueen ulkopuolisiin maihin tehtävien kansainvälisten investointien arvioimiseen ja valmistelemiseen.

Myönnettävä rahoitus voi kattaa enintään 40 prosenttia kansainvälistymiseen liittyvien esitutkimusten kustannuksista enintään 50 000 euroon asti. Rahoitus myönnetään korottomana ehdollisena lainana, joka muunnetaan tueksi hankkeen valmistuttua. Nopefin tarjoama rahoitus on EU-säädösten mukaista de minimis ‑tukea.

Jos hanke johtaa yritystoiminnan aloittamiseen tai vastaavaan investointiin ulkomailla, Nopefin koko rahoitus muutetaan tueksi. Jos hanke ei johda yritystoimintaan ulkomailla, 50 prosenttia Nopefin rahoituksesta muutetaan tueksi.

Lisätietoja hanketyypeistä, joita Nopef voi rahoittaa.

Kuka voi hakea?

Hakijayritysten ja hankkeiden on täytettävä seuraavat vaatimukset saadakseen rahoitusta:

Vaatimukset hakijayrityksille

 • työntekijöitä alle 500 ja liikevaihtoa alle 100 miljoonaa euroa, myös konsernitasolla
 • rekisteröity jossakin Pohjoismaassa ja toiminut vähintään yhden vuoden ajan
 • vakiintunut yritys, jolla on kaupallisesti toteuttamiskelpoisia tuotteita tai palveluita (myyntituloja)
 • tarvittava alakohtainen kokemus sekä riittävä rahoitus ja muut resurssit kansainvälistymishankkeen toteuttamiseen

Vaatimukset Nopefin rahoittamille hankkeille

 • suuntautuu liiketoiminnan aloittamiseen tai investointiin EU- ja EFTA-alueen maiden ulkopuolelle
 • selkeästi määritellyt kaupalliset tavoitteet
 • todennettavissa olevat myönteiset ympäristö- ja ilmastovaikutukset (lisätietoja jäljempänä)
 • on pohjoismaiden kannalta kiinnostava Pohjoismaita esim. kilpailukyvyn parantumisen, työpaikkojen syntymisen, talouskasvun tai osaamisen ja teknologian siirron muodossa tai mukana on pohjoismaisia yhteistyökumppaneita.

Ympäristövaikutusten kriteerit

Nopefin tavoitteena on tukea pohjoismaisten ympäristöratkaisujen ja ‑tekniikoiden toteuttamista kansainvälisillä markkinoilla.

Sen mukaisesti tukea voidaan myöntää kansainvälistymishankkeisiin, joilla toteutuessaan on myönteisiä ympäristö- tai ilmastovaikutuksia mm. seuraavilla osa-alueilla:

 • teollisuuden ja kotitalouksien energiatehokkuuden parantaminen
 • luonnonvarojen ja raaka-aineiden tehokkaampi käyttö
 • entistä parempien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen kestävään kulutukseen
 • uusiutuvat energiaratkaisut, tekniikat tai komponentit
 • ympäristöä säästävä asuminen, kuljetus ja infrastruktuuri
 • jäte-, kierrätys ja kiertotalousratkaisut
 • ympäristökonsultointi, ympäristön seuranta ja ympäristöriskien vähentäminen
 • ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja ilmastovaikutusten lieventäminen

Tuettavat hankkeet voivat koskea myynnin, tuotannon, kokoonpanon, tuotekehityksen, huollon ja kunnossapidon tai muun vihreää teknologiaa ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja sisältävän kansainvälisen toiminnan aloittamista.

hankkeen ympäristövaikutukset voivat olla suoria, kuten tuotteiden valmistuksen tehostamista, nykyaikaisia teollisuusprosesseja, ympäristö- ja jäteteknologiaa sekä ympäristöä säästäviä asumis-, infrastuktuuri- ja kuljetusratkaisuja.

Monissa tapauksissa ympäristövaikutus on kuitenkin epäsuora, jolloin puhtaan tekniikan sekä ympäristöä säästävien tekniikoiden ja ratkaisujen, automaation ja prosessilaitteistojen, ICT-ratkaisujen ja digitalisaation sekä ylläpito- ja huoltopalveluiden myynnin kautta syntyy myönteisiä ympäristövaikutuksia, kuten energiatehokkuuden parantumista, luonnonvarojen säästöä ja ympäristötietoisuuden kohentumista käyttäjäketjussa.

Nopef-rahoituksen kattamat kustannukset

Nopef voi korvata enintään 40 prosentin osuuden seuraavista hanketta koskevista kustannuksista, jotka voidaan sisällyttää Nopefin hakemuslomakkeen esitutkimusbudjettiin:

 • hankkeeseen liittyvät oman henkilöstön palkat (mukaan lukien sosiaalikulut ja päivärahat)
 • matkat, majoitus sekä kuljetukset hankkeen kohdemaahan/kohdemaasta ja kohdemaan sisäiset kuljetukset
 • lainopillinen ja taloudellinen neuvonta
 • ulkoiset konsultit
 • riski- ja kannattavuusanalyysit
 • käännös- ja tulkkauspalvelut
 • markkina-analyysit ja niiden varmistaminen
 • liiketoimintasuunnitelman laatiminen
 • paikallisten yhteistyökumppanien ja sijoittajien selvittäminen ja arvioiminen