Rahoitus


Rahoitusta kansainvälistymiseen

Nopef tarjoaa pohjoismaisille yrityksille rahoitusta EU/Efta-alueen ulkopuolisiin maihin tehtävien kansainvälisten investointien arvioimiseen ja valmistelemiseen. Lisäksi Nopef tukee hankkeita, joiden tavoitteena ovat ympäristöä säästäviä tekniikoita ja ratkaisuja koskevat kaupallisen mittakaavan demonstraatio- ja pilottihankkeet.

Myönnettävä rahoitus voi kattaa enintään 50 prosenttia kansainvälistymiseen liittyvien esitutkimusten kustannuksista enintään 50 000 euroon asti. Rahoitus myönnetään korottomana ehdollisena lainana, joka muunnetaan tueksi hankkeen valmistuttua. Myönnettyjen varojen maksu perustuu toteutuneisiin esiselvityksen kustannuksiin. Nopefin tarjoama rahoitus on EU-säädösten mukaista de minimis ‑tukea.

Jos hanke johtaa yritystoiminnan aloittamiseen tai vastaavaan investointiin ulkomailla, Nopefin koko rahoitus muutetaan tueksi. Jos hanke ei johda yritystoimintaan ulkomailla, 50 prosenttia Nopefin rahoituksesta muutetaan tueksi.

Tutustu Nopefin hyväksymiin hankkeisiin

Lataa Nopef-esite (PDF)

Tukea kansainvälisille markkinoille tähtäävien demonstraatio- ja pilottihankkeiden esitutkimuksiin

Nopef tarjoaa rahoitusta, jonka avulla pohjoismaiset yritykset voivat suunnitella, kehittää ja toteuttaa innovatiivisia ympäristö- ja ilmastoratkaisuja koskevia kaupallisia malli- ja pilottihankkeita kansainvälisillä markkinoilla EU- ja Efta-maiden ulkopuolella. Hyväksyttävän hankkeen on käsiteltävä teknologiaa, tuotetta, palvelua tai liiketoimintamallia, jolla on kohdemaassa demonstraatioarvoa ja skaalautumispotentiaalia mutta joka on jo osoittanut kaupallisen elinkelpoisuutensa Pohjoismaissa tai muissa maissa. Lisäksi hankkeella on oltava määriteltynä paikallinen yhteistyökumppani ja/tai asiakas.

Kelpaavia hankkeita ovat esimerkiksi energiatehokkuutta, cleantechiä, infrastruktuuria, teollisuutta, jäteveden puhdistusta, jätehuoltoa ja uusiutuvaa energiaa koskevat ratkaisut. Nopefin avustusta saa käyttää vain esitutkimuksiin, projektien suunnitteluun ja kehittämiseen sekä muihin valmisteleviin toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on lopullinen päätös demonstraatio- tai pilottihankkeen mahdollisesta toteuttamisesta. Tukea ei saa käyttää suoriin investointeihin laitteistoihin, tuotteisiin, raaka-aineisiin, varastotäydennyksiin, laitoksiin tai käyttökustannuksiin.

Kuka voi hakea?

Hakijayritysten ja hankkeiden on täytettävä seuraavat vaatimukset saadakseen rahoitusta:

Vaatimukset hakijayrityksille

 • työntekijöitä alle 250 ja liikevaihtoa alle 50 miljoonaa euroa, myös konsernitasolla
 • rekisteröity jossakin Pohjoismaassa
 • vakiintunut yritys, jolla on kaupallisesti toteuttamiskelpoisia tuotteita tai palveluita (myyntituloja)
 • tarvittava alakohtainen kokemus sekä riittävä rahoitus ja muut resurssit kansainvälistymishankkeen toteuttamiseen

Vaatimukset Nopefin rahoittamille hankkeille

 • suuntautuu kansainvälisen liiketoiminnan aloittamiseen tai investointiin tai kaupallisen mittakaavan malli- tai pilottihankkeen toteuttamiseen
 • hankkeen kohdemaa on EU- ja EFTA-alueen ulkopuolella
 • selkeästi määritellyt kaupalliset tavoitteet
 • todennettavissa olevat myönteiset ympäristö- ja ilmastovaikutukset (lisätietoja jäljempänä)
 • on pohjoismaiden kannalta kiinnostava Pohjoismaita esim. kilpailukyvyn parantumisen, työpaikkojen syntymisen, talouskasvun tai osaamisen ja teknologian siirron muodossa tai mukana on pohjoismaisia yhteistyökumppaneita.

Kaupallisten demonstraatio- ja pilottihankkeiden esitutkimuksia koskevat lisäkriteerit

 • Ratkaisulla on oltava demonstraatioarvoa kohdemaassa, mutta sen on täytynyt osoittaa kaupallinen elinkelpoisuutensa muilla markkinoilla.
 • Pilotti- ja/tai demonstraatiohankkeella on oltava paikallinen yhteistyökumppani tai asiakas.

Hankkeen ympäristökriteerit

Nopefin tavoitteena on nopeuttaa vihreää siirtymää tukemalla pohjoismaisten ympäristöratkaisujen ja ‑tekniikoiden toteuttamista kansainvälisillä markkinoilla. Nopef pyrkii tähän tavoitteeseen edistämällä pohjoismaista visiota ja keskittyen erityisesti alla listattujen osa-alueiden hankkeisiin.

Nopef rahoittaa hankkeita, joilla on toteutuessaan myönteisiä ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Hankkeen ympäristövaikutukset voivat olla suoria, jotka syntyvät teollisuuden kiertotalouteen, uusiutuvaan energiaan tai ympäristöä säästävään asumiseen, infrastruktuuriin tai kuljetuksiin liittyvien ratkaisujen toteuttamisen kautta. Ympäristövaikutukset voivat olla myös epäsuoria, jotka syntyvät cleantechin, ympäristöä säästävien tuotteiden sekä digitalisaation, tekoälyn ja dataratkaisujen myynnin ja toimituksen avulla uusiutuvan energian tuotannon, luonnonvarojen säästämisen ja kiertotalouden liiketoimintamallien seurauksena.

Tuettavat esitutkimukset voivat koskea myynnin, tuotannon, kokoonpanon, tuotekehityksen, huollon ja kunnossapidon tai muun vihreää teknologiaa ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja sisältävän kansainvälisen toiminnan aloittamista.

Lisäksi Nopef tukee esitutkimuksia, joiden tavoitteena on ympäristöä säästäviä innovaatioita sekä ympäristön- ja ilmastonsuojelullisia ratkaisuja koskevien kaupallisen mittakaavan ja pilotti- tai demonstraatiohankkeiden toteuttaminen.

Nopef ei rahoita fossiilisiin polttoaineisiin liittyviä hankkeita eikä hankkeita, jotka aiheuttavat fossiilisiin polttoaineisiin liittyviä lukkiutumisvaikutuksia.

Kiertotalous ja kestävät liiketoimintamallit

Esimerkkejä: biopohjaiset materiaalit, jätteestä raaka-aineeksi ‑ratkaisut, jakamistalousratkaisut, tuotteiden uudelleenkäyttö, tuotepalvelun liiketoimintamallit, raaka-aineita ja vettä säästävät teknologiat ja tuotteet, sivu- ja jätevirtojen uudelleenkäyttö, kierrätys ja jätehuolto

Ympäristöä säästävä meritalous

Esimerkkejä: vastuullinen kalankasvatus ja vesiviljely, ympäristöä säästävät merenkulun ratkaisut, merituulivoima ja rannikkoalueiden uusiutuvan energian tuotanto, rannikkoalueiden suojelu ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, merenkulun jätehuolto, muovijätteen ja mikromuovin määrän vähentäminen merialueilla, ilmastonmuutokseen sopeutuminen rannikkoalueilla

Ympäristöä säästävä rakentaminen

Esimerkkejä: ympäristöä säästävät ja kierrätettävät rakennusmateriaalit, rakennuksiin integroitu uusiutuva energia, energiatehokkaat rakentamisratkaisut, ympäristöä säästävä asuminen, rakennusten vedensäästöratkaisut, fossiilisten rakennusmateriaalien korvaaminen uusiutuvilla materiaaleilla

Ympäristöä säästävät kuljetukset

Esimerkkejä: vihreän vedyn ja ammoniakin teknologiat, uusiutuvien polttoaineiden tuotanto, puhdas ja hiilineutraali liikkuminen, uusiutuvan polttoaineen infrastruktuuri, polttoainetta säästävät teknologiat, ympäristöä säästävät, kevyet ja kierrätettävät materiaalit liikenteessä, kuljetusratkaisujen käytöstä poistettavan materiaalin kierrätys

Biotieteet ja terveydenhuollon menetelmät

Esimerkkejä: ympäristöä säästävät terveydenhuoltopalvelut, digitaaliset ja ilmastoälykkäät terveydenhuoltoratkaisut, uusiutuva energia terveydenhuollossa, luonnonvarojen säästäminen terveydenhuollossa, ilmanpuhdistus ja jätehuolto terveydenhuollossa

Älykkäät yhteydet

Esimerkkejä: energiatehokkaat logistiikkaratkaisut, sähköajoneuvot ja niiden infrastruktuuri, tuulienergia-alan logistiikkaratkaisut, kuljetusreittien optimointi, julkisen liikenteen käyttöä edistävät ratkaisut

Digitalisaatio, tekoäly ja data

Ilmastodata ja raportointiratkaisut, maatalouden säätiedot, älykkäät energiamittarit ja ‑anturit, digitaaliset jakamistalouden alustat, logistiikka-alustat ja tietojenkäsittelyratkaisut, älyrakennusten ja ‑kaupunkien IoT-ratkaisut, energian ja luonnonvarojen säästämistä edesauttavat tietojen keräämisen ja käytön ratkaisut

Vastuullinen mineraalien tuotanto

Esimerkkejä: vastuulliset jäljitettävät ja ilmastoneutraalit mineraalien louhinnan menetelmät, luonnonvarojen tehokkaampi käyttö, maansiirtotöiden vähentäminen, saastumisen torjunta, mineraalituotannon sivuvirtojen uudelleenkäyttö

Toiminnan asianmukaisuutta koskeva taustaselvitys

Yksi osa integriteettiriskien tunnistamista ja torjuntaa on perusteellisen toiminnan asianmukaisuutta koskevan taustaselvityksen (Integrity Due Diligence, IDD) suorittaminen nykyisille ja potentiaalisille vastapuolille keräämällä ja arvioimalla näitä osapuolia koskevia tietoja sekä selvittämällä niihin liittyviä riskejä.

Noudatamme asianmukaisia asiakkaan tuntemisvelvollisuuteen liittyviä sääntöjä ja periaatteita ja edellytämme kaikkien nykyisten ja potentiaalisten vastapuolten toimivan yhteistyössä kanssamme näissä prosessissa. Nefcon IDD-prosessin pääperiaatteet on määritelty toiminnan asianmukaisuutta koskevan taustaselvityksen käytännöissämme (Policy on Integrity Due Diligence).

Nopef-rahoituksen kattamat kustannukset

Nopef voi korvata enintään 50 prosenttia seuraavista esitutkimusta koskevista kustannuksista:

 • esitutkimukseen liittyvät oman henkilöstön palkat (mukaan lukien sosiaalikulut ja päivärahat)
 • matkat ja majoitus hankkeen kohdemaahan/kohdemaasta ja kohdemaan sisäiset matkat
 • lainopillinen ja taloudellinen neuvonta
 • ulkoiset konsultit
 • riski- ja kannattavuusanalyysit
 • käännös- ja tulkkauspalvelut
 • markkina-analyysit ja niiden varmistaminen
 • liiketoimintasuunnitelman laatiminen
 • demonstraatio- ja pilottihankkeiden suunnittelutoimenpiteet
 • paikallisten yhteistyökumppanien ja sijoittajien selvittäminen ja arvioiminen

Ohjeistukset


Nopefin suuntaviivat