Ulosmaksu ja raportointi


Yleiset raportointivaatimukset

Seuraavat raportointivaatimukset koskevat kaikkia Nopefin hyväksymiä ja rahoittamia hankkeita:

Tilanneraportit

Hankkeen edistymisestä on laadittava 12 kk välein kirjallinen raportti sähköpostitse osoitteeseen info@nopef.com. Vuosittainen raportointipäivämäärä on 15.4. tai 15.10. sen mukaan mitä lainasopimuksessa on määritelty.

Raportointilomakkeet voi ladata sivun alareunasta. Kustannusselvitys on tarpeen vain, jos tilanneraportin yhteydessä pyydetään rahoituksen ulosmaksua. Huomioithan, että lomakkeet pitää avata Adobe Reader -ohjelmalla ennen kun tiedot täytetään.

Ulosmaksu

Avustuksen ulosmaksupyynnön yhteydessä tulee lähettää allekirjoitettu kustannuserittely sekä erillinen tilintarkastajan laatima raportti. Lähetä skannatut kopiot allekirjoitetuista alkuperäisistä dokumenteista sähköpostitse info@nopef.com.

Ensimmäisen ulosmaksupyynnön yhteydessä lähetä pankkivahvistuskirje pankkitilistä, jolle maksu suoritetaan (sama joka ilmoitettu Nopefin kustannuslaskentalomakkeella). Pankkivahvistuskirjeessä vahvistetaan, että vastaanottaja on tämän tilin haltija. Pankkisi voi lähettää tämän kirjeen myös suoraan osoitteeseen info@nopef.com.

Loppuraportti

Kun hanke on valmis, siitä on lähetettävä loppuraportti, jossa on yhteenveto tutkimuksessa esiin tulleista seikoista ja hankkeen tuloksista.

Jos hanke johtaa kansainvälisen liiketoiminnan perustamiseen tai investointiin, loppuraporttiin on liitettävä tarvittava dokumentaatio (yrityksen rekisteröintitodistukset, rahoitus- ja osakassopimukset, vuokra-, hankinta- ja työsopimukset ja vastaavat). Lainan loppuosan ulosmaksu ja ehdollisen lainan muuttaminen tueksi tapahtuu loppuraportin hyväksymisen jälkeen.

Rahoitusehdot

Nopefin myöntämän rahoituksen ehdot kerrotaan vakioehdoissa ja suuntaviivoissa, jotka löytyvät Rahoitus-sivun alalaidasta.

Rahoituksen saajan on hankkeen keston ajan raportoitava Nopefille hankeen tilanteesta ja edistymisestä 12 kk välein.

Rahoituksen ulosmaksu tapahtuu jälkikäteen toteutuneiden esitutkimuskustannusten perusteella. Maksun suorittamista varten Nopefille on lähetettävä täytetty yrityksen tilintarkastajan allekirjoittama selvitys kustannuksista sekä erillinen tilintarkastajan laatima raportti. Lisäksi tarvitaan raportti hankkeen tilasta kustannusselvityksen aikaisena ajanjaksona.

Maksettu rahoitus muutetaan tueksi, kun loppuraportti on vastaanotettu ja hyväksytty.

Rahoituksen ulosmaksu

Myönnetyn rahoituksen ulosmaksu tapahtuu toteutuneita, rahoituksen saajan jo maksamia esitutkimuskuluja vastaan. Kaikkien kustannusten tulee liittyä hyväksytyssä hakemuksessa määriteltyyn hankkeeseen. Nopef voi osallistua enintään 50 prosentin osuudella hyväksyttyjen ja ilmoitettujen esitutkimuskustannusten rahoitukseen.

Nopefin rahoitus maksetaan EU:n valtiontukea koskevien de minimis ‑säädösten mukaisesti enintään 300 000 euroa vastaanottajaa kohti kolmen verovuoden aikana. Rahoituksen ulosmaksu voidaan toteuttaa yhdessä tai useassa erässä, mutta ulosmaksu edellyttää aina tilintarkastajan tarkastamaan kustannuserittelyä. Enintään 50 % hyväksytystä rahoituksesta voidaan maksaa hankkeen aikana ennen loppuraportin vastaanottamista.

Jos hanke johtaa yritystoiminnan aloittamiseen tai vastaavaan pitkäaikaiseen investointiin ulkomailla, jäljellä oleva osa myönnetystä rahoituksesta voidaan maksaa ja muuttaa tueksi loppuraportin hyväksymisen jälkeen.

Muuttaminen tueksi

Nopef tarjoaa rahoitusta ehdollisena lainana, joka muutetaan tueksi joko osittain (50 %) tai kokonaan (100 %) hankkeen loppuraportin hyväksymisen jälkeen.

Jos hanke johtaa hakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaiseen tavoitteeseen, joko kansainvälisen yritystoiminnan – tytäryhtiön tai yhteisyrityksen – aloittamiseen, vastaavaan pitkäaikaiseen investointiin ulkomailla tai investointiin kansainväliseen mallihankkeeseen tai pilottilaitokseen, Nopefin rahoitus muutetaan kokonaisuudessaan tueksi. Jos hanke ei johda suunnitelman mukaiseen kansainvälistymiseen, 50 prosenttia hyväksytystä rahoituksesta voidaan maksaa ja muuttaa tueksi.

Nopef päättää loppuraportin ja toimitettujen yritystoiminnan aloittamista koskevan dokumentaation perusteella, onko hanke toteutettu rahaston vakioehtojen ja suuntaviivojen mukaisesti.

Hyväksytyn rahoituksen ulosmaksu

Yhteenveto hankkeen toteutuneista kustannuksista on esitettävä Nopefin kustannuserittelylomakkeella, joka on ladattavissa jäljempänä, sekä erillinen tilintarkastajan laatima raportti tulee lähettää Nopefille allekirjoitetun lomakkeen kanssa.

Kustannuserittelyn tulee olla yrityksen varsinaisen tilintarkastajan tarkastama. Katso lisätietoja kustannuserittelyn ohjeista.

Kaikki rahoituksen ulosmaksut edellyttävät kirjallista tilanneraporttia kyseiseltä ajanjaksolta.

Lomakkeet


Tilanneraporttilomake
Loppuraporttilomake
Kustannuserittelylomake
Ohjeita tilintarkastusta varten