Ulosmaksu ja raportointi


Yleiset raportointivaatimukset

Seuraavat raportointivaatimukset koskevat kaikkia Nopefin hyväksymiä ja rahoittamia hankkeita:

Tilanneraportit

Hankkeen edistymisestä on laadittava kuukausittain kirjallinen raportti sekä loppuraportti ennen projektin päättyä ja lähetettää niitä sähköpostitse osoitteeseen info@nopef.com.
Raportointilomakkeet voi ladata sivun alareunasta. Huomioikaa ystävällisesti, että lomakkeet pitää avata Adobe Reader ohjelmalla ennen kun tiedot täytetään.

Ulosmaksu

Avustuksen ulosmaksupyynnön yhteydessä on esitettävä tilintarkastajan tarkastama kustannuserittely sekä erillinen tilintarkastajan laatima raportti. Allekirjoitetut alkuperäiset asiakirjat on lähettävä postitse Nopefille alla olevaan osoitteeseen. Huom! Tässä poikkeustilanteessa hyväksymme skannatut kustannuserittelylomakkeet sekä tilintarkastajan raportit. Lähettäkää nämä ystävällisesti osoitteeseen: info@nopef.com

Nopef/NEFCO
PL 241
00171 HELSINKI

Loppuraportti

Kun hanke on valmis, siitä on lähetettävä loppuraportti, jossa on yhteenveto tutkimuksessa esiin tulleista seikoista ja hankkeen tuloksista.

Jos hanke johtaa kansainvälisen liiketoiminnan perustamiseen tai investointiin, loppuraporttiin on liitettävä tarvittava dokumentaatio (yrityksen rekisteröintitodistukset, rahoitus- ja osakassopimukset, vuokra-, hankinta- ja työsopimukset ja vastaavat). Laina loppuosan ulosmaksu ja ehdollisen lainan muuttaminen tueksi tapahtuu loppuraportin hyväksymisen jälkeen.

Rahoitusehdot

Nopefin myöntämän rahoituksen ehdot kerrotaan vakioehdoissa ja suuntaviivoissa, jotka löytyvät täältä.

Rahoituksen saajan on hankkeen keston ajan raportoitava Nopefille hankeen tilanteesta ja edistymisestä puolen vuoden välein.

Rahoituksen ulosmaksu tapahtuu jälkikäteen toteutuneiden esitutkimuskustannusten perusteella. Maksun suorittamista varten Nopefille on lähetettävä täytetty yrityksen tilintarkastajan allekirjoittama selvitys kustannuksista sekä erillinen tilintarkastajan laatima raportti. Lisäksi tarvitaan raportti hankkeen tilasta kustannusselvityksen aikaisena ajanjaksona.

Maksettu rahoitus muutetaan tueksi, kun loppuraportti on vastaanotettu ja hyväksytty.

Hankkeen raportointi

Rahoituksen vastaanottajan on raportoitava hankkeen edistymisestä kuuden kuukauden välein rahoitushakemuksen hyväksymispäivästä alkaen. Myös huomattavista muutoksista alkuperäiseen suunnitelmaan on raportoitava.

Raportointilomakkeet löytyvät tämän sivun lopussa.

Tilanneraportit

Tilanneraporteissa on oltava yleiskuvaus hankkeen edistymisestä, toteutuneet välitavoitteet ja hankkeen suunnitellut jatkotoimet. Kustannusselvitys on tarpeen vain, jos tilanneraportin yhteydessä pyydetään rahoituksen ulosmaksua.

Loppuraportti

Maksettu rahoitus muutetaan tueksi, kun Nopef on vastaanottanut ja hyväksynyt loppuraportin. Loppuraportissa on oltava yhteenveto esitutkimustyöstä ja sekä hankkeessa selvinneet seikat ja sen kaupallinen tulos.

Rahoituksen ulosmaksu

Myönnetyn rahoituksen ulosmaksu tapahtuu toteutuneita, rahoituksen saajan jo maksamia esitutkimuskuluja vastaan. Kaikkien kustannusten tulee liittyä hyväksytyssä hakemuksessa määriteltyyn hankkeeseen. Nopef voi osallistua enintään 40 prosentin osuudella hyväksyttyjen ja ilmoitettujen esitutkimuskustannusten rahoitukseen.

Nopefin rahoitus maksetaan EU:n valtiontukea koskevien de minimis ‑säädösten mukaisesti enintään 200 000 euroa vastaanottajaa kohti kolmen verovuoden aikana. Rahoituksen ulosmaksu voidaan toteuttaa yhdessä tai useassa erässä, mutta ulosmaksu edellyttää aina tilintarkastajan tarkastamaan kustannuserittelyä. Enintään 50 % hyväksytystä rahoituksesta voidaan maksaa hankkeen aikana ennen loppuraportin vastaanottamista.

Jos hanke johtaa yritystoiminnan aloittamiseen tai vastaavaan pitkäaikaiseen investointiin ulkomailla, jäljellä oleva osa myönnetystä rahoituksesta voidaan maksaa ja muuttaa tueksi loppuraportin hyväksymisen jälkeen.

Muuttaminen tueksi

Nopef tarjoaa rahoitusta ehdollisena lainana, joka muutetaan tueksi joko osittain (50 %) tai kokonaan (100 %) hankkeen loppuraportin hyväksymisen jälkeen.

Jos hanke johtaa hakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaiseen tavoitteeseen, joko kansainvälisen yritystoiminnan – tytäryhtiön tai yhteisyrityksen – aloittamiseen, vastaavaan pitkäaikaiseen investointiin ulkomailla tai investointiin kansainväliseen mallihankkeeseen tai pilottilaitokseen, Nopefin rahoitus muutetaan kokonaisuudessaan tueksi. Jos hanke ei johda suunnitelman mukaiseen kansainvälistymiseen, 50 prosenttia hyväksytystä rahoituksesta voidaan maksaa ja muuttaa tueksi.

Nopef päättää loppuraportin ja toimitettujen yritystoiminnan aloittamista koskevan dokumentaation perusteella, onko hanke toteutettu rahaston vakioehtojen ja suuntaviivojen mukaisesti.

Hyväksytyn rahoituksen ulosmaksu:

Yhteenveto hankkeen toteutuneista kustannuksista on esitettävä Nopefin kustannuserittelylomakkeella, joka on ladattavissa jäljempänä, sekä erillinen tilintarkastajan laatima raportti tulee lähettää Nopefille allekirjoitetun lomakkeen kanssa.

Kustannuserittelyn tulee olla yrityksen varsinaisen tilintarkastajan tarkastama. Katso lisätietoja kustannuserittelyn ohjeista.

Kaikki rahoituksen ulosmaksut edellyttävät kirjallista tilanneraporttia kyseiseltä ajanjaksolta.

Lomakkeet


Tilanneraporttilomake (lataa ja avaa Adobe Reader ohjelmalla)
Loppuraporttilomake (lataa ja avaa Adobe Reader ohjelmalla)
Kustannuserittelylomake
Ohjeita tilintarkastusta varten