Ulosmaksu ja raportointi


Yleiset raportointivaatimukset

Seuraavat raportointivaatimukset koskevat kaikkia Nopefin hyväksymiä ja rahoittamia hankkeita:

Tilanneraportit

Hankkeen edistymisestä on laadittava kuukausittain kirjallinen raportti ja lähetettävä se sähköpostitse osoitteeseen info@nopef.com. Tilanneraportointilomakkeen voi ladata alhaalla sivulla.

Ulosmaksu

Avustuksen ulosmaksupyynnön yhteydessä on esitettävä tilintarkastajan tarkastama ja allekirjoittama kustannuserittely. Allekirjoitetut alkuperäiset asiakirjat on lähettävä postitse Nopefille seuraavaan osoitteeseen:

Nopef/NEFCO
PL 241
00171 HELSINKI

Loppuraportti

Kun hanke on valmis, siitä on lähetettävä loppuraportti, jossa on yhteenveto tutkimuksessa esiin tulleista seikoista ja hankkeen tuloksista.

Jos hanke johtaa kansainvälisen liiketoiminnan perustamiseen, loppuraporttiin on liitettävä tarvittava dokumentaatio (yrityksen rekisteröintitodistukset, rahoitus- ja osakassopimukset, vuokra-, hankinta- ja työsopimukset ja vastaavat). Laina loppuosan ulosmaksu ja ehdollisen lainan muuttaminen tueksi tapahtuu loppuraportin hyväksymisen jälkeen.

Rahoitusehdot

Nopefin myöntämän rahoituksen ehdot kerrotaan vakioehdoissa ja suuntaviivoissa, jotka löytyvät täältä.

Rahoituksen saajan on hankkeen keston ajan raportoitava Nopefille hankeen tilanteesta ja edistymisestä puolen vuoden välein.

Rahoituksen ulosmaksu tapahtuu jälkikäteen toteutuneiden esitutkimuskustannusten perusteella. Maksun suorittamista varten Nopefille on lähetettävä täytetty yrityksen tilintarkastajan allekirjoittama selvitys kustannuksista. Lisäksi tarvitaan raportti hankkeen tilasta kustannusselvityksen aikaisena ajanjaksona.

Maksettu rahoitus muutetaan tueksi, kun loppuraportti on vastaanotettu ja hyväksytty.

Hankkeen raportointi

Rahoituksen vastaanottajan on raportoitava hankkeen edistymisestä kuuden kuukauden välein rahoitushakemuksen hyväksymispäivästä alkaen. Myös huomattavista muutoksista alkuperäiseen suunnitelmaan on raportoitava.

Raportointilomakkeet löytyvät tämän sivun lopussa.

Tilanneraportit

Tilanneraporteissa on oltava yleiskuvaus hankkeen edistymisestä, toteutuneet välitavoitteet ja hankkeen suunnitellut jatkotoimet. Kustannusselvitys on tarpeen vain, jos tilanneraportin yhteydessä pyydetään rahoituksen ulosmaksua.

Loppuraportti

Maksettu rahoitus muutetaan tueksi, kun Nopef on vastaanottanut ja hyväksynyt loppuraportin. Loppuraportissa on oltava yhteenveto esitutkimustyöstä ja sekä hankkeessa selvinneet seikat ja sen kaupallinen tulos.

Rahoituksen ulosmaksu

Myönnetyn rahoituksen ulosmaksu tapahtuu toteutuneita, rahoituksen saajan jo maksamia esitutkimuskuluja vastaan. Kaikkien kustannusten tulee liittyä hyväksytyssä hakemuksessa määriteltyyn hankkeeseen. Nopef voi osallistua enintään 40 prosentin osuudella hyväksyttyjen ja ilmoitettujen esitutkimuskustannusten rahoitukseen.

Nopefin rahoitus maksetaan EU:n valtiontukea koskevien de minimis ‑säädösten mukaisesti enintään 200 000 euroa vastaanottajaa kohti kolmen verovuoden aikana. Rahoituksen ulosmaksu voidaan toteuttaa yhdessä tai useassa erässä, mutta ulosmaksu edellyttää aina tilintarkastajan tarkastamaan kustannuserittelyä. Enintään 50 % hyväksytystä rahoituksesta voidaan maksaa hankkeen aikana ennen loppuraportin vastaanottamista.

Jos hanke johtaa yritystoiminnan aloittamiseen tai vastaavaan pitkäaikaiseen investointiin ulkomailla, jäljellä oleva osa myönnetystä rahoituksesta voidaan maksaa ja muuttaa tueksi loppuraportin hyväksymisen jälkeen.

Muuttaminen tueksi

Nopef tarjoaa rahoitusta ehdollisena lainana, joka muutetaan tueksi joko osittain (50 %) tai kokonaan (100 %) hankkeen loppuraportin hyväksymisen jälkeen.

Jos hanke johtaa yritystoiminnan – tytäryhtiön tai yhteisyrityksen – aloittamiseen tai vastaavaan pitkäaikaiseen investointiin ulkomailla, Nopefin rahoitus muutetaan kokonaisuudessaan tueksi. Jos yritystoimintaa ei aloiteta tai vastaavaa pitkäaikaista investointia ei tehdä, 50 prosenttia hyväksytystä rahoituksesta voidaan maksaa ja muuttaa tueksi.

Nopef päättää loppuraportin ja toimitettujen yritystoiminnan aloittamista koskevan dokumentaation perusteella, onko hanke toteutettu rahaston vakioehtojen ja suuntaviivojen mukaisesti.

Hyväksytyn rahoituksen ulosmaksu:

Yhteenveto hankkeen toteutuneista kustannuksista on esitettävä Nopefin kustannuserittelylomakkeella, joka on ladattavissa jäljempänä.

Kustannuserittelyn tulee olla yrityksen varsinaisen tilintarkastajan tarkastama ja allekirjoittama. Katso lisätietoja kustannuserittelyn ohjeista.

Kaikki rahoituksen ulosmaksut edellyttävät kirjallista tilanneraporttia kyseiseltä ajanjaksolta.

Ennen vuotta 2016 hyväksyttyjen ehdollisten lainojen ulosmaksaminen edellyttää, että Nopefille toimitetaan erillinen allekirjoitettu ilmoitus aiemmin vastaanotetusta de minimis ‑tuesta. Ilmoituslomakkeen voi ladata täältä. Vuoden 2016 jälkeen hyväksytyissä hankkeissa lomake on yhdistetty Nopefin rahoitussopimukseen.

Lomakkeet


Raportointilomake
Kustannuserittelylomake
Ohjeita tilintarkastusta varten
De minimis -todistus
Hakemuslomake
Nopefin suuntaviivat