Differ möjliggör hållbar tillgång till energi i den kenyanska hälso- och sjukvårdssektorn

Differ AS, ett norskt företag inom förnybar energi, går i bräschen för en hållbar förändring av Kenyas hälso- och sjukvårdssektor med sin innovativa pay-as-you-go-modell för solenergi. Initiativet stöds av Nopef och utlovar ökad energisäkerhet och en betydande minskning av koldioxidutsläppen, vilket ger både sociala och miljömässiga fördelar.

Kenyas utvecklingsberedskap: en idealisk utgångspunkt för projektet

Differs initiativ i Kenya drivs av ett mer omfattande uppdrag att implementera distribuerade energilösningar på sjukvårds- och utbildningsinrättningar i Afrika och Asien. För att specifikt arbeta med det lanserade företaget Differ Community Power (DCP), ett bolag som är specialiserat på elektrifiering av social infrastruktur. Tom Erichsen, VD för Differ, betonar företagets engagemang: ”Att elektrifiera vårdinrättningar och skolor har varit ett centralt mål för oss under flera år. Genom att inrätta DCP för tre år sedan, ungefär samtidigt som vi inledde vårt projekt i Kenya, har vi strävat efter att kraftigt främja dessa insatser och att generellt förbättra sektorns hållbarhet.”

Differ var medvetna om begränsningarna i traditionella betalnings- och serviceleveransmodeller och introducerade ett pay-as-you-go-system (PAYG) som ett mer hållbart alternativ, vilket minskar sjukvårdsinrättningarnas startkostnader. ”Vårt mål var att bana väg för ´energi som en tjänst´ för kliniker inom den privata sektorn, vilket möjliggör installationer med en handpenning på bara 10 procent. Resterande andel betalas genom avbetalningar varje månad. Detta tillvägagångssätt sänker inte bara de initiala investeringarna utan säkerställer också systemets livslängd genom vår drift- och underhållsservice, vilket leder till bättre avkastning för våra kunder”, säger Erichsen.

Valet av Kenya som startpunkt för detta innovativa projekt var strategiskt och drevs av landets stabila valuta, kännedom om PAYG-modeller och befintliga lokala partnerskap. ”Kenya erbjöd den perfekta kombinationen av utvecklingsberedskap och tillgängliga samarbetspartner, vilket var avgörande för att vårt projekt skulle bli framgångsrikt”, tillägger Erichsen.

Anpassning till miljömålen med en unik affärsstrategi

Projektets tydliga miljönytta gjorde det till en lämplig kandidat för Nopef-finansiering. ”Miljönyttan var en viktig del av projektet, så det var naturligt att ansöka om Nopef-finansiering för att påbörja förstudien”, förklarar Erichsen. Satsningen på att ersätta dieselgeneratorer med solceller och energilagringslösningar belyser ett viktigt miljöinitiativ, som syftar till att avsevärt minska koldioxidutsläppen och främja användningen av renare energi. Det finansiella stödet från Nopef var avgörande för att överbrygga de inledande hindren för att ta sig in på en ny marknad och sätta upp de ekonomiska och operativa ramarna för den nya affärsmodellen.

Ur Nopefs synvinkel var projektet väl anpassat till målen och förenade miljöpnyttan med en innovativ affärsmodell. ”För Nopef var det ett intressant projekt som stämde in på många punkter. Det kombinerade betydande miljöfördelar med en innovativ affärsmodell och en positiv social påverkan”, säger Joakim Svahn, Nefco Investment Officer och projektledare för Nopef-projektet.

Den 2,5 år långa förstudien av Differs PAYG-solcellsmodell i Kenya lanserades 2019 och undersökte den ekonomiska lönsamheten, kundernas betalningsberedskap och lagstiftningens lämplighet för olika ”energi som en tjänst”-verksamheter. Studien visade att modellen har stora miljömässiga och ekonomiska fördelar, särskilt när det gäller att ersätta dieselgeneratorer med solenergi. Den lyfte också fram det starka intresset från sjukvårdsinrättningars sida att använda renare energilösningar för att minska kostnaderna och förbättra energisäkerheten, samt projektets potential för en betydande minskning av koldioxidutsläppen. Dessa insikter har styrt Differs strategier för marknadsinträde och verksamhetsplanering.

Hantera motgångar och staka ut en väg framåt

Utbrottet av covid-19, följt av en ekonomisk nedgång och osäkerheter under valperioden i Kenya, medförde betydande utmaningar för projektet och påverkade investeringar och beslutsfattande bland de privata sjukvårdsinrättningarna. Trots dessa hinder visar teamets förmåga att anpassa sig och utforska lösningar att de tror på projektets långsiktiga potential och positiva inverkan.

Intresset från sjukvårdsinrättningarna var stort, men de ekonomiska begränsningarna, särskilt möjligheten att betala en handpenning på 10 procent, framstod som ett stort hinder i det ekonomiska läge som utlöstes av pandemin. Differs framgångar, inklusive etablering av verksamheten i Kenya, avtal med tre pilotanläggningar och förberedelser för solcellsinstallationer, visar dock på en lovande utveckling mot en hållbar infrastruktur för hälso- och sjukvården.

Differs förmåga att hålla en anläggning i Nairobi, Top Care Nursing Home, i drift under Nairobis längsta strömavbrott i augusti 2023 utan att använda diesel som reservkraft visar också hur effektiva och tillförlitliga deras solenergilösningar är. Även om arbetet med uppskalningen möter hinder i form av finansieringsproblem i lokal valuta och ekonomisk osäkerhet, är Differ fortsatt optimistiska och fast beslutna att dra nytta av förnybar energi för hälso- och sjukvården.

”Vi söker fortfarande aktivt efter sätt att gå vidare med våra pay-as-you-go-modeller (PAYG) eller ´energi-som-en-tjänst´, som vi ser som centralt för att bredda tillgången till förnybar energi bland sjukvårdsinrättningar, skolor samt små och medelstora företag. Vi tror att detta tillvägagångssätt har potentialen att öppna upp nya marknader och få en mer betydande effekt samt ge högre avkastning på investeringar för solenergiprojekt jämfört med konventionella metoder för teknik, upphandling och konstruktion” , sammanfattar Erichsen.

Finansiering för gröna nordiska små och medelstora företag – hur du ansöker om medel från Nopef

  • Nopef-finansiering finns tillgänglig för nordiska små och medelstora företag med gröna lösningar som vill expandera sin verksamhet utanför EU/Efta. De centrala kriterierna hittar du här: Finansiellt stöd för internationalisering
  • Finansiellt stöd från Nopef ökar möjligheterna och stärker konkurrenskraften på den internationella arenan. Se: Nopefs finansiering främjar konkurrenskraft
  • Genom att stödja nordiska små och medelstora företag med gröna lösningar bidrar Nopef till målen i den nordiska visionen.
  • Nopefs viktigaste effekter mäts i ökade investeringar och att det skapas nya arbetstillfällen. Se nyckeltal och den senaste årsredovisningen

Läs mer

Differ AS
Energieffektivisering Förnybar energi Kenya

Differ möjliggör hållbar tillgång till energi i den kenyanska hälso- och sjukvårdssektorn

Differ AS, ett norskt företag inom förnybar energi, går i bräschen för en hållbar förändring av Kenyas hälso- och sjukvårdssektor med sin innovativa pay-as-you-go-modell för solenergi.

Manna Insect containers in Kenya. Photo: Manna Insect
Jordbruk, skogsbruk och fiske Kenya

Lösning för cirkulär ekonomi baserad på insekter ger tredubbla fördelar för jordbruket

Nopef finansierade en förstudie för att Manna Insect skulle kunna expandera till Kenya. Nu kommer intressenter från hela världen för att lära sig hur lokalt producerade insekter kan bearbeta bioavfall, gödsla odlingar och ge föda åt djur.

DTE’s fully automated aluminum composition analyzer. Photo: DTE
Industri och servicetjänster USA

Effektivisering av en energikrävande industri

Islands DTE har utvecklat en metod för att testa smält metall under produktionen, vilket förbättrar effektiviteten, säkerheten och resultaten.