Finansiering


Bidrag för internationalisering

Nopef erbjuder nordiska företag finansiellt stöd för bedömning och beredning av internationella investeringar och etablerande av företagsverksamhet på utländska marknader utanför EU/EFTA-området.

Stödet som tillhandahålls kan täcka upp till 40% av kostnaderna för förstudier för internationalisering och upp till ett maximalt belopp på 50 000 euro. Stödet erbjuds i form av ett räntefritt villkorsbundet lån som omvandlas till ett bidrag efter slutförande av projektet. Finansieringen som tillhandahålls av Nopef betraktas som ett de minimis-bidrag i enlighet med EU:s regler.

Om projektet genomförs och leder till etablerandet av ett utländskt företag eller en investering, omvandlas hela Nopef-beloppet till ett bidrag. Om projektet inte genomförs som utländsk företagsverksamhet, omvandlas 50 % av beloppet från Nopef till ett bidrag.

Vem kan ansöka?

Ansökande företag och deras projekt bör uppfylla nedanstående kriterier för att kvalificera sig för stöd.

Kriterier för ansökande företag

 • Mindre än 500 anställda och mindre än 100 miljoner euro i omsättning, även på koncernnivå
 • Registrerat i ett nordiskt land och minst ett år som verksamt företag
 • Etablerade företag med kommersiella produkter eller tjänster (dvs. försäljningsintäkter)
 • Relevant industrierfarenhet och tillräckliga finansiella och övriga resurser för internationalisering

Kriterier för projekt som kan godkännas för Nopef-finansiering

 • Projektet inriktar sig på etablering eller investering i ett land utanför EU och EFTA
 • Tydligt definierade kommersiella mål
 • Direkt eller indirekt verifierbar positiv miljö- eller klimatpåverkan (se text nedan)
 • Nordiskt intresse, t.ex. bidrar till ökad konkurrenskraft, arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt, överföring av kompetens och teknologi eller omfattar nordiska samarbetspartners

Kriterier för miljöintresse

Nopefs målsättning är att stödja implementeringen av nordiska gröna lösningar och teknologier på internationella marknader.

I enlighet med detta tillhandahålls stöd för internationaliseringsprojekt som bidrar till positiva miljö- eller klimateffekter inom bl.a. följande områden:

 • Förbättrad energieffektivitet inom industrin eller privata hushåll
 • Mera effektiv användning av resurser och råmaterial
 • Förbättrade produkter och lösningar för hållbar konsumtion
 • Förnybara energilösningar, teknologi eller komponenter
 • Hållbara bostäder, transport och infrastruktur
 • Lösningar för avfall, återvinning och cirkulär ekonomi
 • Miljörådgivning, övervakning och riskminskning
 • Klimatanpassning och begränsning av skadliga effekter

Projekt som mottagit stöd kan vara relaterade till etablerandet av internationell försäljning, tillverkning, montering, utveckling, service och underhåll eller andra funktioner som möjliggör införandet av gröna teknologier och lösningar.

Miljöeffekterna i projektet kan vara direkta, via direkt implementering av effektiv tillverkning, moderna industriella processer, miljö- och avfallsteknologi, planer för förnybar energi eller hållbara lösningar för bostäder, infrastruktur och transport.

I många fall är miljöintressena dock indirekta, via försäljning och leverans av ren teknologi och hållbara produkter, automatiserings- och processutrustning, ICT-lösningar och digitalisering, underhåll och tjänster, där positiva miljöeffekter uppnås via ökad energieffektivitet, resursbesparingar och en ökad miljömedvetenhet i användarkedjan.

Kostnader som täcks av Nopefs finansiering

Följande projektrelaterade kostnader kan täckas till 40% av Nopef och kan inkluderas i förstudiebudgeten i Nopefs ansökningsformulär:

 • Interna löner för projektarbete (inklusive sociala avgifter och dagtraktamenten)
 • Resor, logi, transport till/från/inom projektlandet
 • Juridisk och ekonomisk rådgivning
 • Externa konsulter
 • Risk- och ekonomisk analys
 • Översättning och tolkning
 • Marknadsanalys och verifiering
 • Utveckling av en affärsplan
 • Identifiering och utvärdering av lokala samarbetspartners och investerare

Riktlinjer att laddas ned


Standard villkor och guidelines