Finansiering


Finansiellt stöd för internationalisering

Nopef erbjuder nordiska företag finansiellt stöd för bedömning och beredning av internationella investeringar och etablerande av företagsverksamhet på utländska marknader utanför EU/EFTA-området.

Stödet som tillhandahålls kan täcka upp till 50% av kostnaderna för förstudier för internationalisering och upp till ett maximalt belopp på 50 000 euro. Stödet erbjuds i form av ett räntefritt villkorsbundet lån som omvandlas till ett bidrag efter slutförande av projektet. Utbetalning av de beviljade medlen görs på basen av de faktiska kostnader som uppstått under förstudien. Finansieringen som tillhandahålls av Nopef betraktas som ett de minimis-bidrag i enlighet med EU:s regler.

Om projektet genomförs och leder till etablerandet av ett utländskt företag eller en investering, omvandlas hela Nopef-beloppet till ett bidrag. Om projektet inte genomförs som utländsk företagsverksamhet, omvandlas 50 % av beloppet från Nopef till ett bidrag.

Läs mer om godkända Nopef-projekt

Ladda ner Nopef-faktablad (PDF)

Stöd för förstudier som inriktar sig på demonstrations- och pilotprojekt på internationella marknader

Nopef erbjuder finansiellt stöd för att hjälpa nordiska företag att planera, utveckla och implementera kommersiella demonstrations- och pilotprojekt för innovativa miljö- och klimatlösningar på internationella marknader utanför EU/Efta. Godkända projekt måste gälla en teknologi, produkt, tjänst eller business modell som har ett demonstrationsvärde och ett uppskaleringspotential i projektlandet. Teknologin, produkten eller tjänsten måste dock vara kommersiellt godkänd i Norden eller i ett annat land. I tillägg måste en lokal partner/kund ha identifierats för projektet.

Relevanta projekt inkluderar lösningar inom områden som energieffektivisering, cleantech, infrastruktur, industri, vatten- och avloppsvattenhantering, avfallshantering och förnybar energi. Stödet från Nopef skall användas för förstudier, projektplanering och utveckling samt övriga förberedande aktiviteter, som har som mål att förverkliga implementeringen av ett demonstrations-/pilotprojekt. Stödet kan inte användas för direkta investeringar i maskiner, produkter, råmaterial, lagerutfyllnad, anläggningar eller driftkostnader.

Vem kan ansöka?

Ansökande företag och deras projekt bör uppfylla nedanstående kriterier för att kvalificera sig för stöd.

Kriterier för ansökande företag

 • Mindre än 250 anställda och mindre än 50 miljoner euro i omsättning, även på koncernnivå
 • Registrerat i ett nordiskt land
 • Etablerade företag med kommersiella produkter eller tjänster (dvs. försäljningsintäkter)
 • Relevant industrierfarenhet och tillräckliga finansiella och övriga resurser för internationalisering

Kriterier för projekt som kan godkännas för Nopef-finansiering

 • Projektet inriktar sig på en internationell etablering eller investering i kommersiella demonstrations- eller pilotprojekt
 • Projektet utförs i ett land utanför EU och Efta
 • Tydligt definierade kommersiella mål
 • Direkt eller indirekt verifierbar positiv miljö- eller klimatpåverkan (se text nedan)
 • Nordiskt intresse, t.ex. bidrar till ökad konkurrenskraft, arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt, överföring av kompetens och teknologi eller omfattar nordiska samarbetspartners

Tilläggskriteria för förstudier som inriktar sig på kommersiella demonstrations- eller pilotprojekt

 • Lösningen måste ha ett demonstrationsvärde i projektlandet, men måste vara kommersiellt accepterade på andra marknader
 • En identifierad lokal partner eller kund för demonstrations-/pilotprojektet är ett måste

Miljökriterier för Nopef-finansiering

Nopef har som mål att påskynda den gröna omställningen genom att stödja implementering av nordiska gröna lösningar och tekniker på internationella marknader. Nopef bidrar till de viktigaste målen i den nordiska visionen, med särskilt fokus på projekt inom områden som anges nedan.

Nopef finansierar endast projekt som, om de förverkligas, har en positiv inverkan på miljön eller klimatet. Projektets miljöinverkan kan vara direkt, genom implementering av cirkulära industriprocesser, förnybar energi eller hållbara lösningar för bostäder, infrastruktur och transporter. Miljöinverkan kan också vara indirekt, genom försäljning och leverans av ren teknik, hållbara produkter samt digitalisering och lösningar inom artificiell intelligens och data, där positiva miljöeffekter uppnås genom förnybar energiproduktion, ökad energieffektivitet, resursbesparingar och cirkulära affärsmodeller.

Förstudier som kan beviljas stöd skall resultera i etablering av internationell verksamhet, exempelvis försäljning, produktion, montering, utveckling, service och underhåll eller andra funktioner som underlättar införandet av grön teknik och gröna lösningar på nya marknader.

Stöd ges också till förstudier som syftar till att genomföra kommersiella pilot- eller demonstprojekt relaterade till gröna innovationer samt miljö- och klimatlösningar.

Nopef stödjer inte projekt som innefattar fossila bränslen eller projekt som kan skapa inlåsningseffekter rörande användningen av fossila bränslen.

Cirkulär ekonomi och hållbara affärsmodeller   

Exempel: Biobaserade material, lösningar för omvandling av avfall till resurser, lösningar för omvandling av avfall till energi, lösningar för delningsekonomi, återvinningsbara produkter, affärsmodeller för produkter som en tjänst, resurs- och vattenbesparande tekniker och produkter, återanvändning av biprodukter och avfallsströmmar, återvinning och avfallshantering.

Hållbar havsekonomi

Exempel: Hållbart fiske och vattenbruk, miljövänliga sjöfartslösningar, havsbaserad vindkraft och förnybar energiproduktion i kustnära områden, kustskydd och bevarande av biologisk mångfald, hantering av marint avfall, minskning av plastavfall och mikroplaster i haven, klimatanpassning i kustområden.

Hållbart byggande och hållbara byggnader

Exempel: Hållbara och cirkulära byggnadsmaterial, integrerad förnybar energi i byggnader, energieffektiva byggnadslösningar, hållbara bostäder, vattenbesparande lösningar i byggnader, ersätta fossilbaserade byggmaterial med förnybara material.

Gröna transporter

Exempel: Teknik för grön vätgas och ammoniak, produktion av förnybara bränslen, ren och koldioxidneutral mobilitet, infrastruktur för förnybara bränslen, bränslebesparande tekniker, hållbara, lättviktiga och cirkulära material för transporter, återvinning av material i slutet av livscykeln för transportlösningar.

Biovetenskap och hälsovårdsteknik

Exempel: Hållbara hälso- och sjukvårdstjänster, digitala och klimatsmarta hälso- och sjukvårdslösningar, förnybar energi inom hälso- och sjukvårdssektorn, resurseffektivitet inom hälso- och sjukvården, luftfiltrering samt avfallshantering inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Smart uppkoppling

Exempel: Energieffektiva logistiklösningar, elektriska fordon och elinfrastruktur, logistiklösningar för vindkraftssektorn, optimering av transportvägar, lösningar som främjar användningen av kollektivtrafik.

Digitalisering, artificiell intelligens och data

Exempel: Klimatdata och rapporteringslösningar, väderdata för jordbrukssektorn, smarta energimätare och sensorer, digitala plattformar för delningsekonomi, logistikplattformar och datalösningar, IoT-lösningar för smarta byggnader och städer, lösningar för insamling och användning av data som möjliggör energi- och resurseffektivitet.

Hållbar mineralproduktion

Exempel: Metoder för hållbar, spårbar och klimatneutral utvinning av mineraler, effektiv resursförbrukning, minimering av markstörningar, minskning av föroreningar, återanvändning av biprodukter från mineralproduktion.

Due diligence när det gäller integritetsfrågor

En del av våra ansträngningar för att identifiera och mildra integritetsrisker är att göra en omfattande översyn av due diligence när det gäller integritetsfrågor (Integrity Due Diligence, IDD) för potentiella och befintliga låntagarkunder genom att samla in och utvärdera information och identifiera risker kopplade till våra låntagare.

Vi tillämpar relevanta regler och principer när det gäller kraven på kundkännedom och förväntar oss att alla potentiella och befintliga låntagare samarbetar i denna process. Nefcos policy för due diligence när det gäller integritetsfrågor innehåller de centrala principerna som ska tillämpas i vår IDD-process.

Kostnader som täcks av Nopefs finansiering

Följande förstudierelaterade kostnader kan täckas till 50% av Nopef:

 • Interna löner för förstudiearbete (inklusive sociala avgifter och dagtraktamenten)
 • Resor, logi, transport till/från/inom projektlandet
 • Juridisk och ekonomisk rådgivning
 • Externa konsulter
 • Risk- och ekonomisk analys
 • Översättning och tolkning
 • Marknadsanalys och verifiering
 • Planeringsaktiviteter för demonstrations- och piloprojekt
 • Utveckling av en affärsplan
 • Identifiering och utvärdering av lokala samarbetspartners och investerare

Riktlinjer att laddas ned


Nopefs riktlinjer
Standard villkor och guidelines