Finansiering


Bidrag för internationalisering

Nopef erbjuder nordiska företag finansiellt stöd för bedömning och beredning av internationella investeringar och etablerande av företagsverksamhet på utländska marknader utanför EU/EFTA-området.

Stödet som tillhandahålls kan täcka upp till 40% av kostnaderna för förstudier för internationalisering och upp till ett maximalt belopp på 50 000 euro. Stödet erbjuds i form av ett räntefritt villkorsbundet lån som omvandlas till ett bidrag efter slutförande av projektet. Finansieringen som tillhandahålls av Nopef betraktas som ett de minimis-bidrag i enlighet med EU:s regler.

Om projektet genomförs och leder till etablerandet av ett utländskt företag eller en investering, omvandlas hela Nopef-beloppet till ett bidrag. Om projektet inte genomförs som utländsk företagsverksamhet, omvandlas 50 % av beloppet från Nopef till ett bidrag.

Stöd för förstudier som inriktar sig på demonstrations- och pilotprojekt på internationella marknader

Nopef erbjuder finansiellt stöd för att hjälpa nordiska företag att planera, utveckla och implementera kommersiella demonstrations- och pilotprojekt för innovativa miljö- och klimatlösningar på internationella marknader utanför EU/Efta. Godkända projekt måste gälla en teknologi, produkt, tjänst eller business modell som har ett demonstrationsvärde och ett uppskaleringspotential i projektlandet. Teknologin, produkten eller tjänsten måste dock vara kommersiellt godkänd i Norden eller i ett annat land. I tillägg måste en lokal partner/kund ha identifierats för projektet.

Relevanta projekt inkluderar lösningar inom områden som energieffektivisering, cleantech, infrastruktur, industri, vatten- och avloppsvattenhantering, avfallshantering och förnybar energi. Stödet från Nopef skall användas för förstudier, projektplanering och utveckling samt övriga förberedande aktiviteter, som har som mål att förverkliga implementeringen av ett demonstrations-/pilotprojekt. Stödet kan inte användas för direkta investeringar i maskiner, produkter, råmaterial, lagerutfyllnad, anläggningar eller driftkostnader.

Vem kan ansöka?

Ansökande företag och deras projekt bör uppfylla nedanstående kriterier för att kvalificera sig för stöd.

Kriterier för ansökande företag

 • Mindre än 500 anställda och mindre än 100 miljoner euro i omsättning, även på koncernnivå
 • Registrerat i ett nordiskt land och minst ett år som verksamt företag
 • Etablerade företag med kommersiella produkter eller tjänster (dvs. försäljningsintäkter)
 • Relevant industrierfarenhet och tillräckliga finansiella och övriga resurser för internationalisering

Kriterier för projekt som kan godkännas för Nopef-finansiering

 • Projektet inriktar sig på en internationell etablering eller investering i kommersiella demonstrations- eller pilotprojekt
 • Projektet utförs i ett land utanför EU och Efta
 • Tydligt definierade kommersiella mål
 • Direkt eller indirekt verifierbar positiv miljö- eller klimatpåverkan (se text nedan)
 • Nordiskt intresse, t.ex. bidrar till ökad konkurrenskraft, arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt, överföring av kompetens och teknologi eller omfattar nordiska samarbetspartners

Tilläggskriteria för förstudier som inriktar sig på kommersiella demonstrations- eller pilotprojekt

 • Lösningen måste ha ett demonstrationsvärde i projektlandet, men måste vara kommersiellt accepterade på andra marknader
 • En identifierad lokal partner eller kund för demonstrations-/pilotprojektet är ett måste

Kriterier för miljöintresse

Nopefs målsättning är att stödja implementeringen av nordiska gröna lösningar och teknologier på internationella marknader.

I enlighet med detta tillhandahålls stöd för internationaliseringsprojekt som bidrar till positiva miljö- eller klimateffekter inom bl.a. följande områden:

 • Förbättrad energieffektivitet inom industrin eller privata hushåll
 • Mera effektiv användning av resurser och råmaterial
 • Förbättrade produkter och lösningar för hållbar konsumtion
 • Förnybara energilösningar, teknologi eller komponenter
 • Hållbara bostäder, transport och infrastruktur
 • Lösningar för avfall, återvinning och cirkulär ekonomi
 • Miljörådgivning, övervakning och riskminskning
 • Klimatanpassning och begränsning av skadliga effekter

Projekt som mottagit stöd kan vara relaterade till etablerandet av internationell försäljning, tillverkning, montering, utveckling, service och underhåll eller andra funktioner som möjliggör införandet av gröna teknologier och lösningar.

Stöd ges också för förstudier som inriktar sig på investeringar och implementeringar av kommersiella uppskaleringar av gröna innovationer och miljö- och klimatlösningar.

Miljöeffekterna i projektet kan vara direkta, via direkt implementering av effektiv tillverkning, moderna industriella processer, miljö- och avfallsteknologi, planer för förnybar energi eller hållbara lösningar för bostäder, infrastruktur och transport.

I många fall är miljöintressena dock indirekta, via försäljning och leverans av ren teknologi och hållbara produkter, automatiserings- och processutrustning, ICT-lösningar och digitalisering, underhåll och tjänster, där positiva miljöeffekter uppnås via ökad energieffektivitet, resursbesparingar och en ökad miljömedvetenhet i användarkedjan.

Due diligence när det gäller integritetsfrågor

En del av våra ansträngningar för att identifiera och mildra integritetsrisker är att göra en omfattande översyn av due diligence när det gäller integritetsfrågor (Integrity Due Diligence, IDD) för potentiella och befintliga låntagarkunder genom att samla in och utvärdera information och identifiera risker kopplade till våra låntagare.

Vi tillämpar relevanta regler och principer när det gäller kraven på kundkännedom och förväntar oss att alla potentiella och befintliga låntagare samarbetar i denna process. Nefcos policy för due diligence när det gäller integritetsfrågor innehåller de centrala principerna som ska tillämpas i vår IDD-process.

Kostnader som täcks av Nopefs finansiering

Följande projektrelaterade kostnader kan täckas till 40% av Nopef och kan inkluderas i förstudiebudgeten i Nopefs ansökningsformulär:

 • Interna löner för projektarbete (inklusive sociala avgifter och dagtraktamenten)
 • Resor, logi, transport till/från/inom projektlandet
 • Juridisk och ekonomisk rådgivning
 • Externa konsulter
 • Risk- och ekonomisk analys
 • Översättning och tolkning
 • Marknadsanalys och verifiering
 • Planeringsaktiviteter för demonstrations- och piloprojekt
 • Utveckling av en affärsplan
 • Identifiering och utvärdering av lokala samarbetspartners och investerare

Riktlinjer att laddas ned


Standard villkor och guidelines