Ansök om finansiering


Ansök om finansiering av Nopef

Bekanta dig med Nopefs finansieringsmöjligheter

2. Ring eller fyll i en kontaktbegäran för att diskutera projektet med en handläggare

3. Fyll i Nopefs ansökningsblankett på svenska, danska, norska, finska eller engelska

4. Skicka ansökan samt senaste reviderade bokslut och bilagor till info@nopef.com

Ansökningsfrister

Våren 2019

1 februari
15 mars
26 april
24 maj

Hösten 2019

16 augusti
20 september
25 oktober
29 november

Behandlingstiden för en fullständig ansökan är normalt ca 5–6 veckor från ovannämnda datum.

Nopefs kreditkommitté behandlar ansökningar enligt bedömningskriterier som fastställts i fondens riktlinjer och inom ramen för tillgängliga medel. Vid behov remitteras ansökningen till fondens styrkommitté för slutligt beslut. Ansökande företag kan endast ha en ansökan under behandling och inte ha fler än ett projekt löpande samtidigt.

Förstudierna skall bidra till minskad miljöbelastning

Nopef finansierar förstudier för projekt och investeringar som bidrar till energieffektivisering, minskad resursförbrukning, utveckling av hållbar energi samt till innovationer inom miljö och klimatområdet.

Fokus ligger på projekt med direkta miljöeffekter, men även internationaliseringsprojekt med indirekta miljöeffekter stöds.

Läs mera här under avsnittet Nopefs miljöfokus »

Projektuppföljning

Under projektets gång skall låntagaren rapportera till Nopef var sjätte månad genom skriftliga statusrapporter.

Utbetalning sker i efterskott mot realiserade förstudiekostnader. För att en utbetalning skall kunna göras skall Nopef motta ifylld och undertecknad kostnadsredovisning som blivit kontrollerad av företagets revisor samt ha mottagit en statusrapport för den tidsperiod då kostnaderna uppstått.

Lånet kan avslutas efter mottagen och godkänd slutrapport och den utbetalda delen av lånet efterskänks därefter.

Rapportering

Låntagaren är förpliktad att rapportera till Nopef om projektets utveckling minst var sjätte månad, räknat från beslutsdatumet, samt alltid då det sker väsentliga förändringar i den ursprungliga planen. Nopefs rapporteringsblankett finns under sektionen blanketter längst ned på sidan.

Statusrapporter

Statusrapporten skall beskriva hur förstudien framskridit samt de kommande förstudiefaserna. Statusrapporten behöver inte åtföljas av en kostnadsredovisning ifall utbetalning av medel inte önskas.

Slutrapportering
Nopefs lån kan avslutas när slutrapporten godkänts av Nopef. Slutrapporten skall sammanfatta förstudiearbetet och redovisa resultaten av projektet.

Utbetalning av villkorslånet

Utbetalning av beviljat villkorslån sker mot förstudieutgifter som bolaget redan erlagt. Alla utgifter skall vara relaterade till det projekt som har angivits i låneavtalet. Vid utbetalning kan Nopef täcka upp till 40 % av godkända och revisorsbekräftade förstudieutgifter.

Stöd från Nopef utbetalas i enlighet med reglerna i de minimis-förordningen och förutsätter att totalbeloppet per mottagare inte överstiger EUR 200.000 under en period på tre beskattningsår. Det beviljade lånet kan betalas ut i en eller flera rater. Under projektets gång kan max 50 % av det beviljade lånebeloppet utbetalas, utgående från mottagna kostandsrapporter som granskats av en revisor.

Efter godkänd slutrapport kan hela det beviljade lånet utbetalas och därefter efterskänkas, dvs. konverteras till stöd.

Efterskänkning

Nopefs villkorslån konverteras i sin helhet eller delvis till stöd efter godkänd slutrapport.

Om projektet lett till en företagsetablering eller till en motsvarande långsiktig investering i projektlandet kan 100 % av det beviljade lånet efterskänkas. Om etableringen inte genomförs kan endast 50 % av det beviljade lånet utbetalas och konverteras till stöd.

Nopefs kreditkommitté eller styrkommitté fattar beslut om avslutningen av förstudien och lånet konverteras till stöd på basis av den mottagna slutrapporten samt bilagor som bestyrker etableringen i projektlandet.

Vid utbetalning:

1. Utgifterna skall sammanfattas på Nopefs blankett för redovisning av utgifter. Blanketten kan laddas ned här under.
2. Redovisningen skall godkännas av bolagets ordinarie revisor. Se anvisningar för redovisning av utgifter och revision.
3. Nopef skall ha mottagit en statusrapport för den ifrågavarande rapporteringsperioden.
4. För villkorslån bevilajde innan 2016 skall Nopef ha mottagit ett av företaget undertecknat intyg över tidigare mottaget de minimis stöd. Intyget kan laddas ned här.

Blanketter


Status - och slutrapportering
Anvisningar för rapportering och revision
Intyg för mottaget de minimis stöd
Nopefs riktlinjer