Frågor och svar om Nopefs finansiering


Frågor och svar om Nopefs finansiering

Vilka projektländer kan vi ansöka för?

Nopef stöder projekt som implementeras i länder utanför EU/EFTA-området. En ansökan för finansiering ska i regel gälla ett enda projektland.

Kan vi ansöka om finansiering även om vi redan är etablerade i ett projektland?

Nopef stöder primärt projekt som inriktar sig på internationell etablering på en ny marknad där det ansökande företaget inte ännu har etablerat permanent lokal närvaro.

Undantag kan dock göras om projektet omfattar en betydande investering och risk för den ansökande parten, en expansion till ett affärsområde som inte är relaterat till den existerande verksamheten eller etablering i ett annat geografiskt område i landet som inte stödjs av existerande marknadsnärvaro.

Vad är minimistorleken för företag som kan ansöka om finansiering?

Det finns ingen definierad nedre gräns, men ansökande företag måste ha varit verksamma i minst ett år och ha egen personal eller marknadsförda produkter eller tjänster. Dessutom måste ansökande företag ha en stabil ekonomi och tillräckliga resurser för att kunna investera och starta verksamhet i projektlandet.

Erbjuds Nopefs finansiering som ett bidrag eller ett villkorsbundet lån?

Finansiering från Nopef tillhandahålls som ett villkorsbundet lån som omvandlas till ett bidrag helt eller delvis när projektet har avslutats. Om projektet leder till en internationell etablering, omvandlas det utbetalade villkorsbundna lånet fullständigt till ett bidrag. Om projektet inte leder till en internationell etablering, får det ansökande företaget hälften av det maximala finansieringsbeloppet i form av ett bidrag.

Hur lång/omfattande måste ansökan till Nopef vara?

Alla avsnitt i ansökningsformuläret måste fyllas i och fullständiga svar måste tillhandahållas för frågorna som ingår i formuläret. Som en tumregel bör den detaljerade företagsbeskrivningen vara minst 1 sida och projektbeskrivningen minst 2 sidor.

Vilka andra dokument måste bifogas ansökan?

Det senaste reviderade bokslutet med en revisionsrapport samt ett registreringscertifikat. Relevanta projektavtal, avsiktsförklaringar, ekonomiska beslut, produktfaktablad eller presentationer kan också bifogas.

Hur mycket stöd kan vi få?

Nopef kan bevilja upp till 50 000 euro för ett enskilt projekt, som kan motsvara maximalt 50 % av de godkända kostnaderna i förstudiebudgeten.

Kan mer än ett företag göra en gemensam ansökan?

Även om endast ett företag kan vara huvudansökande, kan ett antal företag delta i projektet som medansökande. Låneavtalet upprättas endast med den huvudansökande parten, som även är mottagare av utbetalda medel. Medansökande kan dock inkludera sina kostnader i budgeten och ta emot kompensation direkt från den huvudansökande.

Vad bör ingå i en statusrapport?

Statusrapporten kan vara kortfattad och sammanfattande, men bör beskriva det huvudsakliga projektförloppet under rapporteringsperioden i fråga och planerade projektaktiviteter under de kommande 12 månaderna. Om ingen utbetalning behövs, är det inte nödvändigt att bifoga en kostnadsrapport i anslutning till statusrapporten.

När anses ett projekt som slutfört?

Ett projekt anses som slutfört så snart som det ansökande företaget har påbörjat verksamhet i projektlandet via ett registrerat dotterbolag, samriskbolag eller jämförbar etablering.

Etableringen måste dokumenteras via kopior av registreringscertifikatet, investerat aktiekapital, undertecknat delägaravtal, anställningskontrakt, leasingavtal, slutförda investeringar eller leveranser, en revisionsrapport eller annan jämförbar dokumentation. Nopef avgör huruvida projektet kan betraktas som slutfört i enlighet med finansieringsvillkoren och gällande riktlinjer, baserat på den mottagna dokumentationen.

Om projektet har som mål att genomföra ett internationellt demonstrationsprojekt eller en internationell pilotinstallering, så kan projektet anses vara genomfört när investeringen har gjorts relaterad till utrustning, installering eller anläggning i projektlandet och dokumentation som bekräftar implementeringen av projektet kan presenteras.

Kan vi revidera förstudieplanen under projektet?

Ja, Nopef godkänner att förstudien kan ändras under projektets gång och att de uppkomna kostnaderna kan skilja sig från budgeten som bifogas till ansökan. Nopef måste dock separat godkänna större förändringar som kan påverka projektets övergripande målsättning.

Vad betyder miljöintresse?

Alla projekt för vilka finansiering beviljas måste ha en verifierbar potential att skapa direkta eller indirekta positiva miljöeffekter.

Exempel på kvalificerade projekt är försäljning, produktion eller leverans av tekniska lösningar för förbättrad energieffektivitet, minskad resursförbrukning, renare och säkrare produktionsprocesser, miljövänliga produkter, avfallshantering eller återvinning, förnybar energi eller andra lösningar inom klimat- och miljöområdet.

Ansökan måste inkludera en tydlig beskrivning av projektets miljöintresse, med beskrivningar av tidigare referensprojekt och/eller faktiska uppskattningar av de positiva miljöeffekterna som projektet kommer att leda till.

Vad betyder nordiskt intresse?

Alla projekt som Nopef finansierar måste bidra till ett nordiskt mervärde. Projektet måste exempelvis bidra till ökad kompetens och konkurrenskraft i de nordiska länderna, ekonomisk tillväxt i form av jobb, omsättning, export och investeringar. Det betraktas även som mervärde om projektet bidrar till att visa och utveckla nordisk samhörighet, eller har deltagare från två eller flera nordiska länder och projektet har en positiv inverkan på jämlikhet i de nordiska länderna och projektlandet.

Kan vi ansöka om ytterligare finansiering för planerade investeringar?

Ja, projekt som har godkänts för finansiering av Nopef kan beviljas ytterligare lån eller finansiering av eget kapital från Nefco. Besök Nefcos webbsida eller kontakta oss för ytterligare information.