Utbetalningar och rapportering


Allmänna rapporteringskrav

Följande rapportering krävs för alla projekt som godkänns och finansieras av Nopef.

Statusrapportering

En skriftlig rapport om projektutvecklingen skall skickas in var sjätte månad samt en slutrapport innan projektet avslutas och skickas in via e-post till info@nopef.com.
Rapporteringsformulären kan laddas ned längst ned på sidan. Vänligen notera att formulären måste laddas ned och öppnas med Adobe Reader för att fyllas i.

Utbetalningar

I anslutning till en utbetalning skall ett undertecknat kostnadsrapporteringsformulär samt en separat revisorsrapport skickas in per post. De undertecknade originaldokumenten skall postas till Nopef till nedanstående adress. Observera! Under rådande undantagstillstånd så godkänner vi skannade kopior av undertecknade kostnadsredovisningsformulär samt revisorsrapporter. Vänligen mejla dessa till info@nopef.com

I samband med den första utbetalningsanmodan, ber vi er vänligen skicka en bankbekräftelse för att intyga att mottagaren är innehavare av kontot (specificerat på Nopefs kostnadsredovisningsformulär) till vilken utbetalningen skall göras. Om möjligt kan ni be er bank skicka denna bekräftelse direkt till info@nopef.com

Nopef/NEFCO
P.O. Box 241
FI-00171 HELSINGFORS
FINLAND

Slutrapport

När projektet har slutförts, skall en slutrapport som sammanfattar iakttagelser och resultat för projektet skickas in.

Om projektet har lett till en internationell etablering eller investering i projektlandet, skall relevant dokumentation (som t.ex. företagets registreringsdokument, investeringar, delägaravtal, hyres-, köp- eller anställningsavtal) bifogas slutrapporten. Den slutliga utbetalningen, med en konvertering av det villkorsbundna lånet till ett bidrag, genomförs efter att slutrapporten har godkänts.

Villkor

Finansieringsvillkoren som tillämpas av Nopef beskrivs i standardvillkoren och riktlinjerna som kan laddas ned längst ned på sidan.

Under pågående projekt skall mottagaren av finansieringen rapportera till Nopef var sjätte månad angående utvecklingen i projektet.

Utbetalningar sker mot rapportering av faktiska uppkomna förstudiekostnader. För att en utbetalning skall genomföras, måste ett kostnadsrapporteringsformulär samt separat revisorsrapport skickas in per post. En statusrapport som täcker motsvarande tidsperiod som kostnadsrapporten krävs också.

Utbetalade medel konverteras till bidrag efter att en slutrapport mottagits och godkänts.

Projektrapportering

Bidragstagaren måste rapportera angående projektutvecklingen var sjätte månad samt om det sker några betydande ändringar i den ursprungliga planen. Första rapporteringsdatumet räknas från datumet då ansökan godkänts.

Rapporteringsformuläret kan laddas ned längst ned på sidan.

Statusrapporter

Statusrapporten ska tillhandahålla en översikt över projektets utveckling, slutförda milstolpar och planerade aktiviteter inom projektet. Kostnadsrapportering krävs endast om en utbetalning begärs i anslutning till statusrapporten.

Slutrapport

Medel som har godkänts och betalats ut omvandlas till ett bidrag när en avslutande projektrapport har mottagits och godkänts av Nopef. Slutrapporten måste sammanfatta förstudien och projektets iakttagelser och kommersiella resultat.

Utbetalning av medel

Utbetalning av beviljade medel görs på basen av de förstudiekostnader som bidragstagaren har betalat. Alla kostnader måste vara relaterade till projektet i enlighet med vad som anges i den godkända ansökningen. Nopef kan betala ut medel som motsvarar upp till 40 % av godkända och rapporterade förstudiekostnader.

Medel från Nopef betalas ut i enlighet med EU:s de minimis-regler för statligt stöd som begränsar det totala beloppet för statligt stöd per mottagare till 200 000 euro under en period på tre på varandra följande skatteår. Godkända medel kan betalas ut i en eller flera omgångar, men kräver alltid en kostnadsrapport som granskats av en revisor. Maximalt 50 % av de godkända medlen kan betalas ut under pågående projekt innan en slutrapport har mottagits.

Om projektet genomförs och leder till en etablering i projektlandet kan den återstående delen av de beviljade medlen betalas ut och omvandlas till bidrag efter att slutrapporten har godkänts.

Omvandling till bidrag

Finansiering från Nopef erbjuds i form av ett villkorsbundet lån som omvandlas till ett bidrag, antingen delvis (50 %) eller fullständigt (100 %), efter mottagen och godkänd slutrapport för projektet.

Om projektet har genomförts enligt den presenterade planen i ansökan, antingen genom en internationell etablering av dotterbolag, samriskbolag eller liknande långtidsinvestering i projektlandet eller genom en investering i ett internationellt demonstrations- eller pilotprojekt, omvandlas 100 % av Nopef-finansieringen till bidrag. Om projektet inte resulterar i en internationalisering, enligt plan, så kan 50 % av de godkända medlen betalas ut och omvandlas till bidrag.

Nopef avgör huruvida projektet har genomförts i enlighet med standardvillkoren för finansieringen, baserat på slutrapporten och mottagen dokumentation över den genomförda interntaionaliseringen.

Vid utbetalning av godkända medel:

Uppkomna projektkostnader bör sammanfattas i Nopefs kostnadsrapporteringsformulär, som kan laddas ned här under.

Kostnadsrapporten måste granskas av en behörig revisor och en separat undertecknad revisorsrapport måste skickas in per post. Se anvisningarna för kostnadsrapportering, som kan laddas ned här.

För alla utbetalningar av medel krävs en skriftlig statusrapport som täcker rapporteringsperioden i fråga.

Ladda ned formulär och blanketter


Formulär för statusrapportering (ladda ned och öppna med Adobe Reader)
Formulär för slutrapportering (ladda ned och öppna med Adobe Reader)
Anvisningar för kostnadsrapportering
Blankett för kostnadsrapportering