Villkorslån för internationalisering


Villkorslånet

Nopef kan bevilja ett räntefritt villkorslån på upp till 40 % av godkända förstudiekostnader för ett max belopp på EUR 50 000 vid etablering av affärsverksamhet i ett specifikt projektland utanför EU/Efta-området.

Villkorslånet kan konverteras till stöd efter godkänd slutrapport. Vid etablering kan hela det beviljade lånebeloppet konverteras till stöd. Om företaget inte genomför etableringen kan endast 50 % av det beviljade villkorslånet efterskänkas.

Vem kan ansöka?

Läs igenom kriterierna nedan för att se om det ansökande företaget uppfyller kriterierna för att beviljas ett villkorslån.

Företagsrelaterade kriterier:

 • Företaget har färre än 500 anställda och mindre än EUR 100 miljoner i omsättning, och ingår inte i en koncern som överstiger dessa gränser
 • Företaget är registrerat och operativt verksamt i ett nordiskt land
 • Företagets verksamhet baseras på kommersiellt beprövade produkter eller tjänster
 • Projektet utgör ett risktagande för företaget genom en investering i projektlandet med egna medel
 • Företaget har en solid ekonomi, branscherfarenhet och tillräckliga resurser för att genomföra en etablering och investering i projektlandet

Projektrelaterade kriterier:

 • Projektet riktar sig till ett specifikt land utanför EU och EFTA
 • Projektet har som syfte att utvärdera en långsiktig investering och etablering av affärsverksamhet i projektlandet
 • Projektet har klart definierade mål och har goda förutsättningar till en kommersiell realisering
 • Projektet bidrar vid realisering till positiva miljöeffekter
 • Projektet bidrar till nordisk nytta, t.ex. genom ökad konkurrenskraft, sysselsättning, ekonomisk tillväxt, kompetens- och tekniköverföring eller genom att aktörer från flera nordiska länder deltar i projektet

Rapporteringskrav

Enligt stödets lånevillkor skall bolaget:

 • Rapportera händelseförloppet i projektet var sjätte månad genom att skicka in en statusrapport till info@nopef.com
 • Vid anmodan om utbetalning skicka in en undertecknad kostnadsrapport som granskats av företagets revisor
 • Skicka in en slutrapport samt dokumentation över etableringen för att få resterande 50% av det beviljade villkorslånet utbetalt

Kostnader som kan finansieras

 • Lönekostnader för egen personal (inkl. dagtraktamenten)
 • Resor, logi, transport i projektlandet
 • Juridisk och finansiell rådgivning
 • Externa konsulter
 • Risk- och lönsamhetsanalyser
 • Översättning och tolk
 • Uppgörandet av affärsplan för beslut
 • Utvärdering av samarbetspartners

Nopefs miljöfokus

Nopef prioriterar förstudier för projekt och investeringar som bidrar till energieffektivisering, minskad resursförbrukning, utveckling av hållbar energi samt till innovationer inom miljö- och klimatområdet.

Fokus ligger på projekt med direkta miljöeffekter genom investeringar i bl.a. effektivare tillverkning och produkter, moderna industriprocesser, miljö- och avfallsteknik samt hållbara lösningar för boende, infrastruktur och transport.

Nopef finansierar även internationaliseringsprojekt med indirekta miljöeffekter, såsom leveranser och utveckling av teknik, automations- och processutrustning, IT-lösningar, underhåll och tjänster samt kunskapsöverföring, där positiva miljöeffekter skapas genom effektivisering, resursbesparingar och en ökad miljömedvetenhet i användarledet.

Frågor och svar om villkorslånet

Vilka länder kan vi ansöka för?
Nopefs villkorslån kan ansökas för projekt som genomförs i länder utanför EU/Efta-området. En ansökan skall gälla ett projektland.

Kan vi ansöka om vi redan är etablerade i projektlandet?
Nopef finansierar förstudier i länder där företaget inte ännu har etablerat långsiktig verksamhet. Undantag kan göras i fall projektet avser en betydande investering eller en verksamhet som inte är relaterad till den existerande verksamheten.

Hur små företag kan ansöka?
Det finns ingen undre gräns, men företaget skall ha varit operativt verksamt i minst 1 år med egen personal och kommersialiserade produkter/tjänster. I tillägg förutsätts en solid ekonomi och egna resurser för en investering i projektlandet.

Hur lång/omfattande ska ansökningen vara?
Ansökningens alla punkter skall vara ifylld och frågorna beskrivna i ansökningsblanketten skall besvaras uttömmande. Som tumregel bör en detaljerad företagsbeskrivning vara minst 1 sida och projektbeskrivningen minst 2 sidor lång.

Vilka bilagor ska bifogas till ansökningen?
Det senaste reviderade bokslutet samt registreringsbevis. Även för projektet relevanta avtal och intentionsutlåtanden eller finansieringsbeslut skall bifogas.

Hur mycket stöd kan vi få?
Nopef kan bevilja upp till EUR 50 000 per förstudie, men max 40 % av godkända kostnader i förstudiebudgeten. I genomsnitt beviljar Nopef EUR 31 000 per projekt.

Kan flera företag ansöka tillsammans?
Endast ett företag kan vara huvudansökare, men flera företag kan delta i projektet som medansökande. Låneavtal uppgörs endast med huvudansökaren, som även mottar eventuella utbetalningar av medel.

Vad ska ingå i en statusrapport?
Statusrapporten ska beskriva projektutvecklingen i den aktuella rapporteringsperioden samt kommande projektaktiviteter under följande halvår. Det är inte nödvändigt att göra en kostnadsrapport i samband med statusrapporten ifall utbetalning inte önskas.

När anses ett projekt vara realiserat?
Projektet anses realiserat då det ansökande företaget har påbörjat operativ verksamhet i projektlandet genom ett dotterbolag, samriskbolag eller jämförbar etableringsform. Etableringen ska dokumenteras med kopia på registreringsbevis, inbetalt aktiekapital, aktionärsavtal, anställningsavtal, hyresavtal, genomförda investeringar eller leveranser, intyg från revisor, eller annan jämförbar dokumentation. Nopefs kreditkommitté avgör om projektet kan anses vara realiserat på basis av mottagen dokumentation.

Kan vi ändra förstudieplanen under projektets gång?
Nopef accepterar att förstudieplanen justeras under projektets gång. Större ändringar som berör projektets övergripande målsättning bör separat godkännas av Nopef.

Vad menas med miljöintresse?
Alla projekt som beviljas finansiering skall vid realisering bidra till att minska miljöbelastningen. Normalt är projekt som stöds av Nopef relaterade till energieffektivisering, minskad resursförbrukning, renare och säkrare produktionsprocesser, miljövänliga produkter, avfallshantering eller återvinning, förnybar energi eller andra innovationer inom miljö- och klimatområdet. Projektets miljöintresse bör i ansökningen förtydligas med exempel från tidigare referensprojekt och/eller konkreta estimat på miljöbesparingar som kan uppnås genom projektet.

Vad menas med nordiskt intresse?
Samtliga projekt som finansieras av Nopef ska bidra till nordisk nytta. Projektet ska t.ex. bidra till ökad nordisk kompetens och konkurrenskraft, samt en ekonomisk tillväxt i form av arbetsplatser, omsättning, export och investeringar. Det är även ett mervärde om projektet bidrar till att manifestera och utveckla den nordiska samhörigheten, eller har deltagande aktörer från två eller fler nordiska länder, samt då ett projekt har en positiv inverkan på jämställdhet i Norden och i projektlandet.

Finns det andra stöd vi kan ansöka om?
NEFCO beviljar även lånefinansiering, köparkrediter samt kapitalinvesteringar. För nationella stöd se översikt på våra samarbetspartners.

Kan vi ansöka om fortsatt finansiering för en investering?
Nopef beviljar enbart stöd för förstudier inför internationalisering. NEFCO kan däremot bevilja fortsatt finansiering för nordiska SME och MidCap företag för projekt i samtliga världsdelar.

NEFCO finansierar även små och medelstora projekt med nordiskt deltagande som genomförs i Armenien, Estland, Georgien, Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Ryssland, Ukraina  och Vitryssland.