Utbetalningar och rapportering


Allmänna rapporteringskrav

Följande rapportering krävs för alla projekt som godkänns och finansieras av Nopef.

Statusrapportering

En skriftlig rapport om projektutvecklingen skall skickas in var sjätte månad via e-post till info@nopef.com. Rapporteringsformuläret kan laddas ned längst ned på sidan.

Utbetalningar

I anslutning till en utbetalning skall ett undertecknat kostnadsrapporteringsformulär, som granskats och undertecknats av en revisor, skickas in. De undertecknade originaldokumenten skall postas till Nopef till nedanstående adress:

Nopef/NEFCO
P.O. Box 241
FI-00171 HELSINGFORS
FINLAND

Slutrapport

När projektet har slutförts, skall en slutrapport som sammanfattar iakttagelser och resultat för projektet skickas in.

Om projektet har lett till en etablering i projektlandet, skall relevant dokumentation (som t.ex. företagets registreringsdokument, investeringar, delägaravtal, hyres-, köp- eller anställningsavtal) bifogas slutrapporten. Den slutliga utbetalningen, med en konvertering av det villkorsbundna lånet till ett bidrag, genomförs efter att slutrapporten har godkänts.

Villkor

Finansieringsvillkoren som tillämpas av Nopef beskrivs i standardvillkoren och riktlinjerna som kan laddas ned längst ned på sidan.

Under pågående projekt skall mottagaren av finansieringen rapportera till Nopef var sjätte månad angående utvecklingen i projektet.

Utbetalningar sker mot rapportering av faktiska uppkomna förstudiekostnader. För att en utbetalning skall genomföras, måste ett kostnadsrapporteringsformulär, som granskats och undertecknas av företagets revisor, skickas in. En statusrapport som täcker motsvarande tidsperiod som kostnadsrapporten krävs också.

Utbetalade medel konverteras till bidrag efter att en slutrapport mottagits och godkänts.

Projektrapportering

Bidragstagaren måste rapportera angående projektutvecklingen var sjätte månad samt om det sker några betydande ändringar i den ursprungliga planen. Första rapporteringsdatumet räknas från datumet då ansökan godkänts.

Rapporteringsformuläret kan laddas ned längst ned på sidan.

Statusrapporter

Statusrapporten ska tillhandahålla en översikt över projektets utveckling, slutförda milstolpar och planerade aktiviteter inom projektet. Kostnadsrapportering krävs endast om en utbetalning begärs i anslutning till statusrapporten.

Slutrapport

Medel som har godkänts och betalats ut omvandlas till ett bidrag när en avslutande projektrapport har mottagits och godkänts av Nopef. Slutrapporten måste sammanfatta förstudien och projektets iakttagelser och kommersiella resultat.

Utbetalning av medel

Utbetalning av beviljade medel görs på basen av de förstudiekostnader som bidragstagaren har betalat. Alla kostnader måste vara relaterade till projektet i enlighet med vad som anges i den godkända ansökningen. Nopef kan betala ut medel som motsvarar upp till 40 % av godkända och rapporterade förstudiekostnader.

Medel från Nopef betalas ut i enlighet med EU:s de minimis-regler för statligt stöd som begränsar det totala beloppet för statligt stöd per mottagare till 200 000 euro under en period på tre på varandra följande skatteår. Godkända medel kan betalas ut i en eller flera omgångar, men kräver alltid en kostnadsrapport som granskats av en revisor. Maximalt 50 % av de godkända medlen kan betalas ut under pågående projekt innan en slutrapport har mottagits.

Om projektet genomförs och leder till en etablering i projektlandet kan den återstående delen av de beviljade medlen betalas ut och omvandlas till bidrag efter att slutrapporten har godkänts.

Omvandling till bidrag

Finansiering från Nopef erbjuds i form av ett villkorsbundet lån som omvandlas till ett bidrag, antingen delvis (50 %) eller fullständigt (100 %), efter mottagen och godkänd slutrapport för projektet.

Om projektet har genomförts och lett till en etablering, dvs. grundandet av ett dotterbolag, samriskbolag eller liknande långtidsinvestering i projektlandet, omvandlas 100 % av Nopef-finansieringen till bidrag. Om ingen etablering har förekommit, kan 50 % av de godkända medlen betalas ut och omvandlas till bidrag.

Nopef avgör huruvida projektet har genomförts i enlighet med standardvillkoren för finansieringen, baserat på slutrapporten och mottagen dokumentation i anslutning till etableringen.

Vid utbetalning av godkända medel:

Uppkomna projektkostnader bör sammanfattas i Nopefs kostnadsrapporteringsformulär, som kan laddas ned här.

Kostnadsrapporten måste granskas och undertecknas av en behörig revisor. Se anvisningarna för kostnadsrapportering, som kan laddas ned här.

För alla utbetalningar av medel krävs en skriftlig statusrapport som täcker rapporteringsperioden i fråga.

För utbetalningar av villkorsbundna lån som godkänts före 2016, måste Nopef motta en separat undertecknad redogörelse av tidigare mottaget de minimis-stöd. Redogörelsen kan laddas ned här under. För projekt som har godkänts efter 2016, ingår formuläret i Nopefs finansieringsavtal.

Ladda ned formulär och blanketter


Nopefs allmänna finansieringsvillkor
Intyg över mottaget de minimis-stöd