Nopefs finansiering främjar konkurrenskraft och internationella möjligheter för nordiska företag

Nopef utvärderar aktivt effekterna av sitt finansiella stöd genom att genomföra en årlig kundundersökning bland de företag som har fått finansiering från Nopef. Resultaten från den senaste enkäten 2023 ger en bild av fortsatt framgång och som visar de positiva resultaten av de projekt Nopef stött.

Nopef har underlättat den globala expansionen för nordiska företag som erbjuder gröna lösningar genom att samfinansiera projekt i mer än 50 länder och etablera viktiga internationella partnerskap. Kina, USA och Brasilien har seglat upp som viktiga projektdestinationer, vilket återspeglar fondens breda globala närvaro.

Från och med 2023 har alla internationella företag som etablerats med stöd av Nopef resulterat i genomsnitt 10 globala arbetstillfällen, inklusive två nya jobb i Norden. Dessa satsningar har också katalyserat projektrelaterade investeringar i genomsnitt på 1,4 miljoner euro, tillsammans med 2,1 miljoner euro i projektrelaterad försäljning per undersökt projekt.

Bland annat har 93 % av företagen som svarat på enkäten fortsatt sin verksamhet i projektlandet efter att projektet har slutförts. Dotterbolag framstod som den främsta operativa modellen i projektländerna (58 %), följt av samriskföretag (13 %). Mer än 60 % av företagen har också försäljningsverksamhet i projektlandet tre år efter att projektet slutförts.

Ökande mervärde av Nopefs finansiella stöd

 Det ökande mervärdet av Nopefs finansiella stöd framgår tydligt av den återkoppling som erhållits från de företag som deltog i enkäten. Dessa företag betonar det viktiga stöd som Nopef gett och understryker vilken avgörande roll stödet har för att stärka nordiska företag, förbättra deras möjligheter och öka deras konkurrenskraft på den internationella arenan.

Bland de viktigaste fördelarna med den genomförda förstudien är ökad konkurrenskraft det som oftast rapporteras. Hela 74 % instämde helt i att förstudien hade förbättrat företagets konkurrenskraft på de internationella marknaderna.

Dessutom bekräftade 63 % framsteg inom teknik- eller kunskapsöverföring till eller från projektlandet. 50 % betonade de positiva miljöförändringar som projekten medfört och 42 % noterade en ökad efterfrågan på personal i de nordiska länderna tack vare dessa initiativ.

Ekonomiskt värde och möjligheter från Nopef genomförda projekt

Nopefs realiserade projekt som undersöktes 2023 har tillsammans resulterat uppskattningsvis 252 globala arbetstillfällen och 39 arbetstillfällen i Norden, vilket ger ett betydande ekonomiskt mervärde.

Projekten har dessutom lockat till sig betydande investeringar på totalt cirka 70 miljoner euro och resulterat i omfattande försäljning på cirka 72 miljoner euro, vilket har bidragit positivt till regionens ekonomiska livskraft.

Det nordiska engagemanget i dessa projekt sträcker sig till att främja tillväxtmöjligheter för regionala underleverantörer, där 75 % har använt eller har för avsikt att använda nordiska underleverantörer och 62 % bekräftar att det har skapats möjligheter för dem.

Nopefs inverkan: Carbon Recycling International och ProCon Vindenergi A/S

Några anmärkningsvärda projekt som deltog i kundundersökningen 2023 är Carbon Recycling International (CRI) och ProCon Wind Energy A/S, som representerar ett tvärsnitt av företag som finansierats av Nopef.

Carbon Recycling International (CRI) från Island, är en pionjär inom produktion av e-bränsle och syntetiska kemikalier. CRI:s innovativa ETL-teknik (Emissions-to-Liquids) har banat väg för en hållbar metanolproduktion. Bolaget beviljades ett villkorligt lån från Nopef 2017 för att förbereda etableringen av sin verksamhet i Kina. Vid tidpunkten för undersökningen uppgick de projektrelaterade investeringarna till totalt 95 miljoner euro. Ytterligare information om projektets resultat och inverkan hittar du här.

ProCon Vindenergi A/S är ett danskt företag som specialiserat sig på skräddarsydda elektriska och tekniska lösningar för den globala vindkraftsindustrin. Företaget beviljades villkorligt lån från Nopef under 2019 för att bedöma lönsamheten i att etablera ett företag i Taiwan för upphandling, projekthantering, montering installation och driftsättning av elektriska komponenterna för havsbaserade vindkraftverk. Vid tidpunkten för enkäten uppgick de projektrelaterade investeringarna till totalt 20 miljoner euro och den projektrelaterade försäljningen till 10 miljoner euro.

Sammantaget understryker resultaten av enkäten Nopefs avgörande bidrag till att främja nordiska gröna initiativ över hela världen. Insikter från 251 företagssvar, inklusive 22 svar från undersökningen genomförd 2023, betonar den bestående effekten av dessa satsningar, vilket främjar skapandet av nya arbetstillfällen, investeringar och hållbara lösningar.

Ansök om finansiering från Nopef

Läs mer om Nopefs finansiering och ansökningskriterier och ansök om finansiering.
Frågor? Vårt Nopef-team hjälper dig gärna – kontakta oss.