Nopefs finansieringsstöd ger fler arbetsplatser

Mer än hälften av de nordiska små- och medelstora företag som genomfört en utlandsetablering med finansieringsstöd från Nopef upplever förbättrad tillväxt och ökad sysselsättning i Norden. Detta framgår ur Nopefs kundundersökning, som genomförts bland företag som mottagit stöd i perioden 2009-2012.

Undersökningen visar även att stödet har en starkt pådrivande effekt för att projekten skall komma i gång. Kundundersökningen som slutfördes i oktober 2015 har haft som syfte att utvärdera nyttan och effekterna av de nordiska utlandsetableringar som genomförts med Nopefs finansieringsstöd. Sammanlagt har Nopef beviljat EUR 4,5 milj. i stöd för internationalisering till de 137 nordiska företag som ingick i undersökningen.

Merparten av företagen anser att den genomförda utlandsetableringen gett upphov till positiva effekter genom förbättrad konkurrenskraft, nya möjligheter till teknik- och kompetensöverföring samt genom att stödja företagens sysselsättning i Norden.

Nopefs finansiering har enligt resultaten från undersökningen bidragit till positiva ekonomiska effekter för företagen genom ökad sysselsättning och omsättning. Varje genomförd utlandsetablering har i snitt skapat 14 arbetsplatser varav 2 stycken i Norden och 12 stycken i projektlandet. Nopef har därmed årligen bidragit till att skapa uppskattningsvis 78 arbetsplatser i Norden och 400 nya arbetsplatser i projektländerna under åren 2009-2012.

Resultaten från undersökningen visar att Nopefs finansieringsverksamhet har ett viktigt mervärde i samband med företagens etablering utomlands. Av de små- och medelstora företag som genomfört en utlandsetablering med stöd av Nopef anser 61 % att stödet haft en betydande inverkan för beslutet att genomföra sin utlandsetablering. Vidare visar undersökningen att de genomförda etableringarna skapat långsiktiga effekter i och med att 93 % av företagen fortfarande är operativt verksamma i projektlandet tre år efter att etableringen genomfördes.

De deltagande företagen uppger att de genomförda utlandsetableringarna gett upphov till i genomsnitt EUR 1 milj. i direktinvesteringar och resulterat i ca EUR 2,7 milj. i projektrelaterad försäljning under de påföljande tre åren. Nopef har därmed årligen bidragit till att generera uppskattningsvis EUR 28 milj. i direktinvesteringar och ca EUR 91 milj. i projektrelaterad försäljning.