Nopefs verksamhet 2015

Nopefs projektaktivitet utvecklades positivt under 2015 och samtliga mål uppnåddes under verksamhetsåret. Nopefs kreditkommitté sammanträdde åtta gånger under året och godkände totalt 73 nya villkorslån till ett värde av EUR 2,4 miljoner jämfört med 66 godkända projekt året innan till ett värde av EUR 2,1 miljoner.

Under året registrerades sammanlagt 104 nya ansökningar för förstudiefinansiering. Året innan var antalet ansökningar 100. En milstolpe uppnåddes hösten 2015 då Nopef mottog och godkände sin 5000:e ansökan om förstudiefinansiering.

Alla projekt som godkändes 2015 väntas bidra till grön tillväxt i projektländerna och i Norden. De godkända projekten omfattar bl.a. teknik- och innovationer inom energieffektivisering, ICT, byggnadsteknik, miljömätningssystem, automationsteknik, materialteknik, avfallshantering samt förnybar energi så som bioenergi, vindkraft, solenergi och småskalig vattenkraft.

Nopefs godkända projekt fördelade sig enligt följande: Asien 29 %, Nordamerika 25 %, Sydamerika 16 %, Europa 15 %, Afrika 11 % och Australien 4 %. Jämfört med året innan ökade aktiviteten starkast i USA och Afrika, medan aktiviteten avtog i Kina, Brasilien, Indien och Ryssland.

Totalt resulterade Nopefs verksamhet 2015 i 40 realiserade nordiska utlandsetableringar fördelat på 18 olika projektländer. Den totala realiseringsgraden för avslutade projekt steg därmed till 57 % jämfört med 52 % året innan.

Nopefs kundundersökning, som genomfördes andra året i rad, visar att de utlandsetableringar som genomförts med stöd från Nopef i genomsnitt skapar 14 nya arbetsplatser varav 2 st. i Norden. Dessutom bidrar projekten, enligt kundundersökningen, till att skapa investeringar på EUR 1 miljon i projektländerna. En klar majoritet av företagen anser att stödet från Nopef haft en stor betydelse för uppkomsten och genomförandet av projekten.

Årsrapporten 2015