Nordiska SME-företag driver den globala gröna omställningen med stöd från Nopef

Över 70 små- och medelstora nordiska företag har mottagit finansiering av Nopef under 2018. Nopef bidrar till internationalisering av nordiska lösningar och innovationer med möjlighet till uppskalering på globala marknader.

Nopef beviljade finansiering till ett värde av EUR 2,3 miljoner till 71 förstudier under 2018. Dessa planerade förstudier kommer att utvärdera EUR 198 miljoner i nordiska utlandsinvesteringar. Företagen som har mottagit stödfinansiering är verksamma inom gröna innovationer, klimatlösningar samt inom förnybar energi och resurseffektivisering.

De godkända projekten kommer att utföras i 30 länder i samtliga världsdelar. Största delen av projekten kommer att implementeras på centrala nordiska exportmarknader, som t.ex. USA, Kina och Indien. Även flera projekt i Sydostasien godkändes, inklusive energirelaterade projekt i Vietnam, Indonesien och på Filippinerna. Nordiska företag utvärderar också affärsmöjligheter i Afrika och Sydamerika där det finns ett stort intresse för nordiska gröna teknologier.

Den årliga kundundersökningen visar att internationella etableringar som stöds av Nopef har skapat i genomsnitt 12 nya arbetsplatser, varav 2 i Norden. Med nuvarande projektvolym förväntas Nopefs aktiviteter bidra till uppskattningsvis 400 nya arbetsplatser årligen, varav 60 jobb i Norden.

Under 2018 slutfördes totalt 37 projekt som  resulterat i en internationell etablering. Dessa projekt har utförts i 22 länder, med nordiska affärsetableringar genomförda i USA, Kina, Ryssland, Sydkorea samt i flera afrikanska och sydamerikanska länder.

“Vi ser att finansieringen från Nopef har en stor inverkan på internationaliseringsprocessen för många nordiska SMEs och uppskattar att Nopef har medverkat i fler än var tionde nordisk etablering som genomförs i länder utanför EU/EEA regionen”, säger Mikael Reims, fondansvarig för Nopef.

Majoriteten, 61 procent, av de godkända projekten  berör klimatlösningar och bidrar till minskning av växthusgasutsläpp och inkluderar företag verksamma inom energieffektivisering (23 godkända och 9 slutförda projekt), förnybar energi (19 godkända och 6 slutförda projekt) samt klimatanpassning (1 godkänt och 1 slutfört projekt ). Övriga miljösektorer är resurseffektivisering (8 godkända och 9 slutförda projekt), utsläppsminskning (6 godkända och 2 slutförda projekt) avfallshantering (3 godkända och 2 slutförda projekt) samt jordbruk, skogsbruk och fiske (11 godkända och 8 slutförda projekt).

Projekten som finansieras av Nopef bidrar till FN:s hållbarhetsmål, med tyngdpunkt på mål 7 Förnybar energi för alla, mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 11 Hållbara städer och samhällen samt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.

Nopef beviljar finansiering till nordiska små- och medelstora företag för förstudier avseende internationalisering med fokus på grön tillväxt och nordiska lösningar inom miljösektorn. Fram till idag har Nopef finansierat över 3 000 projekt och beviljat EUR 104 miljoner i finansiering.

Ladda ned Nopefs årsrapport 2018

Ansök om finansiering

Fallstudier
Kube Energy AS är ett norskt företag med affärsidén att erbjuda off-grid solenergilösningar till internationella organisationer i fattiga och krisdrabbade länder med bristande infrastruktur och tillgång till elektricitet. Företaget beviljades 2017 stöd av Nopef för att utvärdera en etablering i Sydsudan och implementering av ett pilotprojekt i samarbete med FN. Genom projektet bidrar Kube Energy till att ersätta dieselgeneratorer som idag används av internationella
hjälporganisationer, med övergång till solenergi.

Det danska företaget Cold A/S har med stöd av Nopef genomfört en förstudie i Vietnam för en etablering med försäljning och service av företagets egenutvecklade system för flodspärrar. Systemet ersätter traditionella lösningar som sandsäckar och är både lättare att hantera och billigare i drift, då det kan installeras och nedmonteras  till små kostnader samt återanvändas efter bruk. Då Vietnam är hårt utsatt pga. återkommande översvämningar utgör landet en ideal marknad för att lansera företagets teknologi i Sydostasien.

Sofi Filtration Oy är ett finländskt företag som utvecklar teknik för filtrering av industriellt avloppsvatten. Företaget har med stöd från Nopef upprättat ett dotterbolag i USA, etablerat samarbete med partnerföretag i flera delstater, samt investerat i en demonstrationsenhet som testats av kunder. Fokus har varit på energisektorn, gruvindustrin, samt grundvattensektorn i USA. Genom projektet förbättras möjligheterna att rena och återanvända processvatten, minska användningen av sötvatten samt minska mängden avloppsvatten. Övriga miljöaspekter är den patenterade teknologins energieffektivitet, minskat behov av kemikalier och användning av filter som inte behöver bytas.

Thor Ice Chilling Solutions ehf. är ett isländskt företag som erbjuder kylningslösningar för livsmedelsindustrin, och bidrar till energibesparingar, minskat avfall samt längre hållbarhet för livsmedel. Företagets teknologi kan spara upp till 50 procent energi jämfört med traditionella kylningsmetoder och bidrar till minskad användning av freoner.. Företaget har genom projektet etablerat ett dotterbolag i Ryssland för försäljning och service.

Det svenska företaget Logiwaste AB har utvecklar automatiska avfalls- och tvättinsamlingslösningar. Företaget har etablerat ett dotterbolag i Peking, Kina för avfallsinsamling i bostads- och centrala stadsområden samt i företagsfastigheter. Ett pilotprojekt med en avfallssorteringsstation togs i bruk under 2018.