Kysymyksiä ja vastauksia


Kysymyksiä ja vastauksia Nopef-rahoituksesta

Mihin kohdemaihin rahoitusta voi hakea?

Nopef tukee hankkeita EU/Efta-maiden ulkopuolella. Pääsääntöisesti rahoitushakemus voi kohdistua vain yhteen kohdemaahan.

Voimmeko hakea rahoitusta, vaikka meillä on jo toimintaa hankkeen kohdemaassa?

Nopef tukee pääasiassa hankkeita, joiden tarkoitus on laajentaa toimintaa uusille markkina-alueille, joissa hakijayrityksellä ei ole aiemmin ollut pysyvää edustusta.

Tästä voidaan kuitenkin tehdä poikkeus, jos hanke edellyttää huomattavia investointeja ja muodostaa hakijalle merkittävän riskin tai se koskee laajentumista uudelle liiketoiminta-alueelle, jolla hakija ei aiemmin ole toiminut, tai maassa uudelle maantieteelliselle alueelle, jota nykyinen toiminta markkina-alueella ei tue.

Onko tukea hakevan yrityksen koolla alaraja?

Alarajaa ei ole, mutta hakijayrityksen on oltava toiminut vähintään vuoden ajan ja sillä täytyy olla omaa henkilöstöä sekä kaupallistettuja tuotteita ja palveluita. Lisäksi hakijayrityksen talouden on oltava vakaalla pohjalla ja sillä täytyy olla riittävät resurssit investointeihin ja toiminnan aloittamiseen hankkeen kohdemaassa.

Onko Nopef-rahoitus tukea vai ehdollista lainaa?

Nopef-rahoitus on ehdollinen laina, joka muutetaan hankkeen valmistuttua tueksi osittain tai kokonaan. Jos hanke johtaa yritystoiminnan aloittamiseen tai vastaavaan pitkäaikaiseen investointiin ulkomailla, maksettu ehdollinen laina muutetaan tueksi kokonaisuudessaan. Jos hanke ei johda yritystoiminnan aloittamiseen tai vastaavaan pitkäaikaiseen investointiin ulkomailla, hakijayritys saa puolet rahoituksen enimmäismäärästä tukena.

Kuinka pitkä ja perusteellinen Nopef-hakemuksen pitää olla?

Hakemuslomakkeen kaikki kohdat on täytettävä ja kaikkiin lomakkeen kysymyksiin on vastattava. Nyrkkisääntö on, että yksityiskohtaisen yrityskuvauksen tulee olla vähintään yhden sivun ja hankekuvauksen vähintään kahden sivun pituinen.

Mitä muita asiakirjoja hakemukseen on liitettävä?

Viimeisin tarkastettu tilinpäätös ja rekisteröintitodistus. Mukaan voi liittää myös hankkeeseen liittyvät sopimukset, aiesopimukset, rahoituspäätökset, tuotetietolomakkeet ja ‑esitteet.

Kuinka paljon tukea voimme saada?

Nopef myöntää yksittäiseen hankkeeseen enintään 50 000 euroa, kuitenkin enintään 50 prosenttia esitutkimuksen hyväksytystä budjetista.

Voiko usea yritys tehdä yhteisen hakemuksen?

Vain yksi yritys voi olla päähakija, mutta hankkeessa voi olla mukana kanssahakijoina useita yrityksiä. Lainasopimus tehdään vain päähakijan kanssa, jolle myös mahdollisesti myönnettävä laina maksetaan. Kanssahakijat voivat kuitenkin lisätä budjettiin omia kustannuksiaan ja saada niistä korvauksen suoraan päähakijalta.

Mitä tietoja hankkeen tilasta kertovassa raportissa on mainittava?

Tilaranneportti voi olla lyhyt ja ytimekäs, mutta siinä on kuvattava hankeen kehitys kyseisen raportointijakson aikana ja seuraavan 12 kuukauden aikana suunnitellut hankeen toimenpiteet. Jollei hakija pyydä rahoituserän ulosmaksua, raportin yhteydessä ei tarvitse esittää kustannuserittelyä.

Milloin hanke katsotaan toteutuneeksi?

Hanke katsotaan toteutuneeksi, hakijayritys on aloittanut hankemaassa operatiivisen toiminnan tytäryhtiön, yhteisyrityksen tai vastaavan muodossa.

Liiketoiminnan aloittaminen on dokumentoitava esittämällä kopio rekisteröintitodistuksesta, maksetusta osakepääomasta, osakkuussopimuksesta, vuokrasopimuksesta, suoritetuista investoinneista tai tavarantoimituksista, tilintarkastajan lausunto tai vastaava dokumentaatio. Nopef arvioi päättää saadun dokumentaation perusteella, voidaanko hanke katsoa toteutuneeksi.

Jos hankkeen tavoitteena on kansainvälinen mallihanke tai pilottilaitos, hanke katsotaan toteutuneeksi, kun laitteisiin, laitoksiin tai tiloihin tehtävät investoinnit on toteutettu hankkeen kohdemaassa ja toteutuksen vahvistava dokumentaatio voidaan esittää.

Voiko esitutkimuksen suunnitelmaa muuttaa hankkeen aikana?

Kyllä. Nopef hyväksyy esitutkimuksen muutokset hankkeena aikana ja kustannusten muuttumisen alkuperäisessä hakemuksessa eritellystä budjetista. Suurille muutoksille, jotka vaikuttavat huomattavasti hankkeen tavoitteisiin, on kuitenkin haettava erikseen Nopefin hyväksyntä.

Mitä tarkoitetaan ympäristötavoitteilla?

Kaikkien hankkeiden, joille myönnetään rahoitusta, on pystyttävä tuottamaan suoraan tai epäsuorasti myönteisiä ympäristövaikutuksia.

Esimerkkejä tällaisista hankkeista on ovat energiatehokkuutta parantavien, luonnonvarojen käyttöä vähentävien, puhtaampia ja turvallisempia tuotantomenetelmiä synnyttävien, ympäristöä säästäviä tuotteita tuottavien, jätteenkäsittelyä tai kierrätystä koskevien tai uusiutuvia energiamuotoja kehittävien ratkaisujen tai tekniikoiden sekä muiden ilmasto- ja ympäristöalan ratkaisujen myynti, tuotanto ja toimittaminen.

Hakemukseen on liitettävä yksityiskohtainen kuvaus hankkeen ympäristötavoitteista, johon sisältyy kuvaus aiemmista referenssihankkeista ja/tai konkreettiset arviot hankkeen tuottamista myönteisistä ympäristövaikutuksista.

Mitä tarkoittaa kiinnostavuus Pohjoismaiden kannalta?

Kaikkien Nopefin rahoittamien hankkeiden on tuotettava lisäarvoa Pohjoismaissa.  Hanke voi esimerkiksi parantaa pohjoismaista osaamista ja kilpailukykyä sekä luoda taloudellista kasvua työpaikkojen, liikevaihdon, viennin ja investointien muodossa. Lisäarvoa tuo myös se, jos hanke edesauttaa pohjoismaista yhteenkuuluvuutta tai jos siihen osallistuu toimijoita kahdesta tai useammasta Pohjoismaasta, tai jos se edesauttaa tasa-arvoa Pohjoismaissa ja hankkeen kohdemaassa.

Voiko suunniteltuihin investointeihin hakea lisärahoitusta?

Kyllä, Nopefin rahoitukseen hyväksyttyihin hankkeisiin voi hakea lisälainoitusta tai pääomarahoitusta Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö Nefcolta. Tutustu Nefcon rahoitusvaihtoehtoihin tai ota meihin yhteyttä ja kysy lisää.