Nopef – Nordiska projektexportfonden


Nordiskt samarbete

Nordiska projektexportfonden (Nopef) etablerades av de nordiska länderna 1982 med syfte att stärka nordiska företags konkurrenskraft genom stöd till förstudier för internationalisering. Idag finansierar Nopef förstudier för nordiska små- och medelstora företag (SME) relaterade till grön tillväxt och administrerar en portfölj med 150 aktiva projekt. Nopef administreras av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget NEFCO och finansieras med årliga budgetmedel från Nordiska Ministerrådet.

Fondens syfte är att stärka nordiska företags internationella konkurrenskraft genom att delfinansiera förstudier, som bidrar till att främja nordiska företags internationalisering. För det ändamålet samarbetar fonden med nationella, nordiska och internationella organisationer

Nopef stöder förstudieprojekt som har starka möjligheter till kommersiell realisering och prioriterar projekt som främjar grön tillväxt och hållbar utveckling. Förstudierna skall bidra till direkta eller indirekta miljöeffekter och en ökad miljömedvetenhet i projektländerna

Till dags dato har Nopef beviljat över 100 miljoner euro och delfinansierat över 3000 förstudier.

Nopef bidrar till ökad sysselsättning i Norden

Internationalisering av nordiska små- och medelstora företag bidrar till ökad sysselsättning i Norden och i projektländerna. Detta framgår ur Nopefs kundundersökning som genomfördes i september 2015. Nopefs finansiering har enligt företagen bidragit till en stärkt konkurrenskraft samt till positiva ekonomiska effekter för företagen genom ökad sysselsättning och omsättning.

Av de företag som genomfört en utlandsetablering med stöd av Nopef anser 61 % att stödet haft en betydande inverkan för beslutet att genomföra sin utlandsetablering. Varje genomförd utlandsetablering har i snitt skapat 14 arbetsplatser varav 2 i Norden och 12 i projektlandet. Nopef har därmed årligen bidragit till att skapa uppskattningsvis 75 arbetsplatser i Norden och 400 nya arbetsplatser i projektländerna.

Enligt företagen har projekten i genomsnitt gett upphov till ca 1 milj. euro i direktinvesteringar, vilket på årsnivå väntas bidra till sammanlagt 30 milj. euro i utlandsinvesteringar. Nopefs finansiering har enligt företagen bidragit till en stärkt konkurrenskraft samt till positiva ekonomiska effekter för företagen genom ökad sysselsättning och omsättning.

Nordiska ministerrådet

Nopefs verksamhet finansieras av Nordiska ministerrådet. I sin verksamhet syftar Nopef till att främja och föra vidare det nordiska samarbetet och bidra till den nordiska nyttan. För genomförande av verksamhetsidé och syfte tillförs Nopef årligen medel från Nordiska ministerrådet. Dessa medel används för att stärka nordiska små- och medelstora företags internationella konkurrenskraft genom att bevilja förmånliga lån för delfinansiering av förstudier.

 

Nopefs samarbetspartners

Nopef administreras av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget – Nefco