Nopef 2023: Ökat antal nordiska små och medelstora företag som expanderar globalt, den totala finansieringen uppgår till nästan 2 miljoner euro

Hög projektaktivitet och jämn fördelning av projekt från alla nordiska länder kännetecknade Nopefs verksamhet under 2023. Ett avslutat pilotprojekt med Nordic Innovation visade nya vägar för nordiskt samarbete.

Under 2023 beviljade Nopef (Nordiska projektexportfonden) finansiering för 56 nya projekt till ett värde av 1,9 miljoner euro. Nopef bevittnade en kraftig ökning av antalet små och medelstora företag (SMF) som vill expandera globalt, och antalet mottagna ansökningar var i linje med siffrorna före pandemin.

Nopef arbetar för att driva den gröna omställningen för att skapa ett klimatneutralt och hållbart samhälle genom att stödja internationaliseringen av nordiska gröna lösningar. Nopef har en stark närvaro och hög projektaktivitet i alla de fem nordiska länderna, där Danmark står för 21 % av de projekt som godkänts 2023, Finland för 16 %, Island för 4 %, Norge för 27 % och Sverige för 32 %.

”Vi är mycket glada över att 2023 präglades av en hög projektaktivitet från alla nordiska länder. En jämn fördelning av projekt mellan de fem länderna visar på Nopefs relevans som finansieringsinstrument för små och medelstora företag i hela Norden”, säger Mikael Reims, Vice President, Origination, Nefco.

Påverkan på miljön och skapande av arbetstillfällen

Av de nyligen godkända projekten är 37 förstudier i anslutning till internationella etableringar och 11 pilot- och demonstrationsprojekt. Dessutom godkände Nopef åtta resebidrag relaterade till ett pilotprojekt för marknadsinträde som initierats tillsammans av Nopef och Nordic Innovation, en organisation under Nordiska ministerrådet.

När det gäller potentiell miljöpåverkan är majoriteten av de godkända projekten, 38 %, projekt för att begränsa klimatförändringarna som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser genom ökad energieffektivitet eller produktion av förnybar energi. Nopef följer upp godkända projekt även i förhållande till Nordiska ministerrådets handlingsplaner för den nordiska visionen 2030, och alla godkända projekt som godkänns 2023 bidrar till ett eller flera av initiativen inom det nordiska samarbetsprogrammet för näringslivet.

”Vår kundundersökning visar att Nopefs internationaliseringsstöd förbättrar möjligheterna för nordiska företag att skala upp och växa. Det påverkar även skapandet av arbetstillfällen: De projekt som finansieras av Nopef under 2023 förväntas bidra till att skapa cirka 242 nya jobb, varav 38 i Norden”, kommenterade Reims.

Projektets framgång överträffar målen

I slutet av året bestod Nopefs portfölj av 111 villkorslån, som uppgick till 4,1 miljoner euro i godkänd finansiering. Nopefs portfölj omfattar 31 projektländer och huvudparten är inriktad på tillväxtmöjligheter på tillväxtmarknader.

Andelen genomförda projekt under 2023 överträffade målet: 33 förstudier (mål 23) ledde till etablering av ett internationellt företag eller till genomförande av ett pilot- eller demonstrationsprojekt i projektlandet. Detta motsvarar en framgångsgrad på 57 % för förstudier som slutförts under 2023.

De slutförda projekten representerade samtliga fem nordiska länder och är spridda över 24 länder, inklusive sex projekt i USA, tre i Indien och två i Kanada respektive Kenya.

Stärkta synergier inom det nordiska samarbetet

Under året fördjupade Nopef sitt samarbete med Nordic Innovation genom ett nytt samarbetsprojekt. Med gemensamma krafter vill Nopef och Nordic Innovation förstärka effekterna och underlätta för nordiska små och medelstora företag att i högre grad få tillgång till internationella marknader. Genom projektet gav Nopef ekonomiskt stöd till åtta små och medelstora företag för deras deltagande i nordiska företagsdelegationer till Singapore och Tokyo.

Nopef prioriterar projekt som inkluderar samarbetspartner från flera nordiska länder och främjar därmed nya nordiska samarbeten, nätverk och lösningar. Nästan hälften av de internationaliseringsprojekt som godkändes 2023 har samarbetspartner från flera nordiska länder.

Nopef fortsätter sitt samarbete med Nefco för att underlätta ytterligare finansieringsmöjligheter för sina kunder. Denna relation har skapat ökade synergier med Nopef för att skapa en positiv miljöpåverkan i linje med de nordiska ländernas intressen.

”Även framöver kommer Nopef att fortsätta sitt engagemang för att bidra till en grön, konkurrenskraftig och socialt hållbar nordisk region”, avslutade Reims.

Mer om Nopefs verksamhet och resultat

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Reims, Vice President Origination, Nefco
mikael.reims@nefco.int, +358 10 6180 670

Anni Rein, Communications Manager, Nefco
anni.rein@nefco.int, +358 40 7504740

cover Nopef Annual Review 2023_PNG